Uitspraken Commissie van Beroep uitschrijvingen scholingstraject woningtaxateurs

Dossiernummer: CB22439 - CB22454

Datum uitspraak: vrijdag 02 december 2022

Per 31 december 2021 heeft een taxateur onvoldoende PE-punten gehaald in het scholingstraject 2020 NRVT Kamer Wonen, ook niet nadat de taxateur de mogelijkheid is geboden hier voor 1 juli 2022 alsnog aan te voldoen. Bij besluit van 19 juli 2022 heeft het bestuur van NRVT de taxateur bericht dat deze om die reden, met ingang van zes weken na dagtekening van het besluit, zal worden uitgeschreven uit het register. De taxateur is dan niet meer gerechtigd de titel Register-Taxateur/RT te voeren.

Na uitschrijving op grond van dit besluit kan de taxateur pas na drie jaar weer een verzoek doen tot inschrijving in de Kamer Wonen van het register. Bij een nieuw verzoek tot inschrijving gelden de alsdan van toepassing zijnde vereisten.

De taxateur heeft bij de Commissie van Beroep een beroepschrift ingediend tegen dit besluit. De taxateur erkent dat deze het scholingstraject 2020 niet met goed gevolg heeft afgelegd. Hij voert daarbij aan dat:

CB22439: door NRVT niet voldoende duidelijk is gecommuniceerd dat, indien de taxateur voor 31 december 2021 examen wilde doen, hij zich hiervoor voor 19 november 2021 diende in te schrijven;

CB22440: hij NRVT heeft verzocht hem, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, per 1 januari 2023 uit te schrijven als lid en derhalve het besluit aan te houden tot 1 januari 2023;

CB22442: hij er niet aan is toegekomen de verplichte educatie tijdig af te ronden door persoonlijke omstandigheden, corona en de daaropvolgende drukte en hectiek binnen de bedrijfstak;

CB22452: hij in de voorgaande en daaropvolgende jaren altijd ruim aan de verplichtingen tot het behalen van PE-punten heeft voldaan en in de veronderstelling was, omdat hij alle jaren ruim voldoende punten heeft behaald, dat hij aan zijn verplichtingen had voldaan. De taxateur wil graag in de gelegenheid worden gesteld alsnog de drie missende punten te behalen;

CB22454: hij er door (persoonlijke) omstandigheden niet aan is toegekomen zich degelijk voor te bereiden op het examen.

De taxateur zou graag willen dat de termijn om zich weer in te kunnen schrijven - de herinschrijvingstermijn - als register taxateur wordt bekort.

De Commissie van Beroep overweegt dat zij begrijpt dat het beroep zich vooral richt op het onderdeel van de beslissing waarin is bepaald dat een verzoek tot (her)inschrijving niet eerder dan na drie jaar kan plaatsvinden. Hierdoor, begrijpt de Commissie van Beroep, meent de taxateur onevenredig hard te worden getroffen in de bedrijfsuitoefening.

De Commissie van Beroep moet echter vaststellen dat NRVT heeft gehandeld in overeenstemming met de statutaire bepalingen en dat van een schending daarvan geen sprake is. Ook van willekeur in de uitoefening van haar bevoegdheden door NRVT is de Commissie van Beroep niet gebleken.

De taxateur heeft ook geen feiten aangevoerd waaruit zou kunnen worden afgeleid dat deze onevenredig getroffen wordt door de gehanteerde herinschrijvingstermijn van drie jaar.

De Commissie van Beroep overweegt tenslotte dat zij niet uitsluit dat er in de toekomst door de taxateur gronden kunnen worden aangevoerd die voor NRVT aanleiding kunnen zijn de taxateur eerder toe te laten dan de thans bepaalde herinschrijvingstermijn van drie jaar. Het is echter niet aan de Commissie van Beroep daarover nu te oordelen.

De Commissie van Beroep heeft begrip voor de door de taxateur aangevoerde (persoonlijke) omstandigheden. Echter, nu hier geen sprake is van een onvoorziene, bijzondere omstandigheid, maar uitsluitend van omstandigheden die in de risicosfeer van de taxateur dienen te liggen, ziet de Commissie van Beroep geen aanleiding het besluit van NRVT aan te passen. Het niet optreden tegen register taxateurs die niet voldoen aan de PE-verplichtingen zou een verkeerd signaal afgeven aan andere taxateurs, die hier wel aan voldoen. De regelgeving moet in het kader van de rechtszekerheid strikt gehandhaafd worden. Een en ander moet dan ook voor rekening en risico van de taxateur blijven.


Terug naar overzicht