Ne bis in idem geldt ook in het tuchtrecht; incidenteel hoger beroep

Dossiernummer: 23567HB

Datum uitspraak: dinsdag 19 maart 2024

Uitspraak in eerste aanleg: Ne bis in idem geldt ook in het tuchtrecht

In eerste aanleg heeft de voorzitter van het tuchtcollege verklaart dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk, zodat de klacht niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen.  

Klager is het hiermee niet eens en stelt hoger beroep in.

Het tuchtcollege in hoger beroep kan zich verenigen met de door de grieven bestreden overwegingen en het oordeel van het tuchtcollege in eerste aanleg zoals vervat in de bestreden uitspraak en neemt deze overwegingen en dat oordeel integraal over.

Door het tuchtcollege wordt ter zake overwogen dat in de uitspraken – in eerste aanleg en in hoger beroep – van respectievelijk 6 januari 2022 en 14 november 2022 door het tuchtcollege is geoordeeld over de klachten van klagers met betrekking tot het taxatierapport van de taxateur d.d. 30 september 2020. Na deze – onherroepelijk geworden – beoordeling mocht de taxateur erop vertrouwen dat de klacht c.q. de klachten van klagers over dit rapport daarmee definitief was c.q. waren afgewikkeld. Het opnieuw klagen over hetzelfde rapport – ook al zien de nieuwe klachten op andere onderdelen daarvan – levert dan tegen die achtergrond misbruik van procesrecht op, zoals het tuchtcollege in eerste aanleg in de in dit hoger beroep bestreden uitspraak terecht heeft overwogen.

Ten overvloede wordt nog het volgende overwogen. De taxateur heeft in zijn verweerschrift aan het tuchtcollege in hoger beroep verzocht om eerst alleen over de ontvankelijkheid een uitspraak te doen. Mocht het tuchtcollege in hoger beroep klagers (wel) ontvankelijk achten, dan zou de zaak wat de taxateur betreft voor de inhoudelijke behandeling van de klachten terug verwezen moeten worden naar het tuchtcollege in eerste aanleg.

Het tuchtcollege in hoger beroep stelt vast dat het Reglement tuchtrechtspraak NRVT geen regeling bevat over incidenten aangaande de bevoegdheid of ontvankelijkheid. Dit betekent dat het tuchtcollege in hoger beroep van geval tot geval – afhankelijk van de aan de orde zijnde omstandigheden – dient te beoordelen wat er moet gebeuren wanneer een dergelijk incident wordt opgeworpen. Op zichzelf is het denkbaar dat eerst het debat over de ontvankelijkheid wordt gevoerd, en dat pas daarna – indien de klager ontvankelijk is – het debat over de inhoud van de klacht plaatsvindt. Een terug verwijzing naar het tuchtcollege in eerste aanleg kan echter nimmer aan de orde zijn, nu het reglement daarin niet voorziet. 

Het hoger beroep wordt afgewezen.


Terug naar overzicht