Onvoldoende ervaring en vakbekwaamheid binnen planschadetaxaties

Dossiernummer: N24594

Datum uitspraak: dinsdag 27 februari 2024

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op drie taxatierapporten vallend onder woonruimte.

De taxatierapporten voldoen volgens NRVT niet aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie, essentiële informatie ontbreekt. Uit hetgeen in de audit is gesteld, blijkt immers dat in alle taxatierapporten de kwalitatieve analyse ontbreekt en de referenties onvoldoende zijn. In een tweetal rapporten ontbreekt tevens de plausibiliteitsverklaring en vermelden de opdrachtformulieren een ander doel dan in de taxatierapporten. Voorts kan uit de hiervoor opgesomde ‘tekortkomingen’ worden geconcludeerd dat verweerder niet heeft voldaan aan het vereiste van vakbekwaamheid.

De taxateur heeft geen verweer gevoerd.

Het tuchtcollege stelt vast dat de taxateur taxatierapporten heeft opgesteld die niet naar behoren zijn ingericht en summier gemotiveerd zijn, waardoor diverse essentiële gegevens ontbreken. De door de taxateur geschatte waarde kan hierdoor niet worden onderbouwd. Daardoor zijn fundamentele beginselen geschonden zoals vastgelegd in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels (RGB), met name het beginsel van zorgvuldigheid en transparantie (artikel 12 RGB).

Daarnaast stelt het tuchtcollege vast dat de taxateur staat ingeschreven in de Kamer Wonen, en in haar verweer naar aanleiding van de uitkomsten van de audit onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat zij binnen het specialistische vakgebied van planschadetaxaties over de benodigde ervaring en vakbekwaamheid beschikt om zulke taxaties te kunnen uitvoeren.

De klacht wordt dan ook gegrond verklaard.

Gelet op de aard en de ernst van de overtredingen zou naar het oordeel van het tuchtcollege het opleggen van een berisping in beginsel passend zijn geweest. Het tuchtcollege laat echter meewegen dat de taxateur pas in een laat stadium is geïnformeerd over het vervolg van de audit en legt daarom de maatregel van waarschuwing op.


Terug naar overzicht