Uitspraken n.a.v. kwaliteitsonderzoek door NRVT: klachten gegrond

Dossiernummer: 210311 - 210315

Datum uitspraak: vrijdag 06 augustus 2021

Op 6 augustus 2021 heeft het Tuchtcollege NRVT uitspraak gedaan in een aantal klachten van NRVT. Het gaat hierbij met name om zogenaamde ‘verkorte rapporten’, die niet naar behoren zijn ingericht en waarin essentiële informatie ontbreekt. In een aantal gevallen gaat het ook om een taxateur die buiten zijn kamer heeft getaxeerd.

De klachten zijn veelal een gevolg van kwaliteitsonderzoek door NRVT in het kader van doorlopend toezicht. Opvallend is dat het in de meeste klachten gaat om niet-wonen taxaties. Daarnaast gaat het in een aantal gevallen om een veelvoud van taxaties.

Opmerkelijk is dat de meeste taxateurs hun fouten niet erkennen en ook geen blijk geven van enig inzicht in de aard en ernst van de schending van het geconstateerde. Het tuchtcollege verklaarde alle klachten gegrond en legt aan de taxateurs een maatregel (berisping met of zonder boete en een voorwaardelijke schorsing) op.

210311

Twee register taxateurs, ingeschreven in de Kamer Wonen, verrichten een tweetal taxaties van bedrijfspanden. Er wordt een verkort taxatierapport opgesteld. Eén van deze rapporten is gezamenlijk opgesteld.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan is een verkort rapport uitgebracht waardoor diverse onderdelen ontbreken, zoals het type taxatie, de referentiegegevens, de onderbouwing, een rekenmodel en de taxatiestandaarden. De eigendomsbewijzen en bestemmingsplannen zijn slechts als bijlage bijgevoegd, Ook ontbreekt een verklaring waarom de taxateurs menen dat zij bedrijfsmatige taxaties kunnen verrichten terwijl zij niet in de Kamer BV geregistreerd staan.

De taxateurs erkennen slechts gedeeltelijk dat zij fouten hebben gemaakt, zij gaan eraan voorbij dat de rapporten niet alleen voor taxateurs en hun opdrachtgevers maar ook voor derden navolgbaar moeten zijn.

Het tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateurs krijgen afzonderlijk een berisping opgelegd.

210312

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen en de Kamer BV, stelt een verklaring vermoedelijke verkoopopbrengst op voor een woning met bijbehoren.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur een verkort rapport uitgebracht waardoor diverse onderdelen ontbreken, zoals de opdrachtbevestiging, de verklaring onafhankelijkheid, het type taxatie, de bevestiging volgens welke standaarden is getaxeerd, SWOT-analyse, plausibiliteitsverklaring, marktinformatie en de referentie-objecten

De taxateur erkent niet dat hij fouten heeft gemaakt, hij gaat eraan voorbij dat de rapporten niet alleen voor verweerder en zijn opdrachtgever maar ook voor derden navolgbaar moeten zijn. Ook geeft hij geen blijk van enig inzicht in de aard en ernst van de schending van het geconstateerde.

Het tuchtcollege stelt vast dat het taxatierapport niet naar behoren is ingericht en summier onderbouwd is, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een berisping met boete opgelegd.

210313

Een register taxateur ingeschreven in de Kamer Wonen en een register taxateur ingeschreven in de Kamer Wonen en de Kamer BV, verrichten – in collegiale samenwerking – een tweetal taxaties van respectievelijk een bedrijfsvastgoedpand en een appartementsrecht. Hiervan zijn verkorte taxatierapporten opgesteld.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan hebben de taxateurs verkorte rapporten uitgebracht waardoor diverse onderdelen ontbreken, zoals uitwerkingen van de erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten e.d., analyse van de referentiegegevens, de onderbouwing van het rekenmodel en foutief gebruik van het waardebegrip executiewaarde. Ook wordt er geen rekening gehouden met periodieke onderhoudskosten en ontbreekt een verklaring waarom de taxateur meent dat deze bedrijfsmatige taxaties kan verrichten terwijl hij niet in de Kamer BV geregistreerd staat.

De taxateurs erkennen niet dat zij fouten hebben gemaakt. Ook geven zij geen blijk van enig inzicht in de aard en ernst van de schending van het geconstateerde.

Het tuchtcollege stelt vast dat de rapporten niet naar behoren zijn ingericht en summier onderbouwd zijn, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateurs krijgen afzonderlijk een berisping met een voorwaardelijke boete opgelegd.

210314

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, verricht een tiental taxaties van woningen. Hiervan zijn verkorte taxatierapporten opgesteld.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur verkorte rapporten uitgebracht waardoor diverse onderdelen ontbreken, zoals de onderbouwingen, referenties en rekenbladen, kadastrale onderzoeken, SWOT’s en plausibiliteitsverklaringen (rapporten vanaf 2020).

De taxateur erkent niet dat hij fouten heeft gemaakt en geeft geen blijk van inzicht in de aard en de ernst van de schending van het geconstateerde. Ook gaat hij er volledig aan voorbij dat de rapporten niet alleen voor verweerder en zijn opdrachtgevers maar ook voor derden navolgbaar moeten zijn.

Het tuchtcollege stelt vast dat de taxatierapporten niet naar behoren zijn ingericht en summier onderbouwd zijn, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een voorwaardelijke schorsing en een boete opgelegd.

Uitspraak in hoger beroep: Verbod verkorte rapporten dringt maar langzaam door

210315

Een register taxateur, ingeschreven in de Kamer Wonen, verricht een zestal taxaties van – voornamelijk – bedrijfs- c.q. grootzakelijk vastgoed. Hiervan zijn verkorte taxatierapporten opgesteld.

NRVT stelt in de klacht dat een dergelijke waardering een PTD (professionele taxatiedienst) betreft, zodat dit behoort te voldoen aan alle NRVT-regels. In plaats daarvan heeft de taxateur verkorte rapporten uitgebracht waardoor diverse onderdelen ontbreken, zoals de onderbouwingen, de referenties, juridische informatie, algemene uitgangspunten, SWOT-analyse en plausibiliteitsverklaringen (rapporten vanaf 2020). Ook ontbreekt een verklaring waarom de taxateur meent dat hij bedrijfsmatige taxaties kan verrichten aangezien hij niet in de Kamer BV geregistreerd staat.

De taxateur erkent niet dat hij fouten heeft gemaakt en geeft geen blijk van inzicht in de aard en de ernst van de schending van het geconstateerde. Ook gaat hij er volledig aan voorbij dat de rapporten niet alleen voor verweerder en zijn opdrachtgevers maar ook voor derden navolgbaar moeten zijn.

Het tuchtcollege stelt vast dat de taxatierapporten niet naar behoren zijn ingericht en summier onderbouwd zijn, waardoor essentiële gegevens ontbreken. De klacht van NRVT is gegrond en de taxateur krijgt een voorwaardelijke schorsing en een boete opgelegd.


Terug naar overzicht