Zorgvuldigheid en transparantie; heraudit niet per definitie maatregelverzwarend

Dossiernummer: N23564

Datum uitspraak: dinsdag 27 februari 2024

Na een audit in het kader van doorlopend toezicht in december 2021, heeft een heraudit plaatsgevonden in 2023. Hierna heeft NRVT een klacht ingediend die ziet op drie taxatierapporten vallend onder bedrijfsmatig vastgoed omdat verweerder nog steeds niet aan de NRVT regelgeving voldeed.

De taxatierapporten voldoen volgens NRVT niet aan de eisen van zorgvuldigheid en transparantie. Essentiële informatie ontbreekt. Zo is in twee van de onderzochte taxatierapporten de kwalitatieve analyse onvoldoende en zijn in twee rapporten de BAR-rendementen onvoldoende onderbouwd. Hierdoor zijn de berekeningen en opbouw van de geschatte waarde niet inzichtelijk en de overwegingen van de taxateur voor een derde niet te volgen.  

De taxateur erkent de genoemde fouten te hebben gemaakt. Hij neemt het zichzelf kwalijk dat de rapporten in het economisch verkeer terecht zijn gekomen en overweegt geen bedrijfsmatige taxaties meer uit te voeren als zelfstandig ondernemer.

Het tuchtcollege stelt vast dat de taxateur taxatierapporten heeft opgesteld die niet naar behoren zijn ingericht en summier gemotiveerd zijn, waardoor diverse essentiële gegevens ontbreken. De door de taxateur geschatte waarde kan hierdoor niet worden onderbouwd. Daardoor zijn fundamentele beginselen geschonden zoals vastgelegd in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels (RGB), met name het beginsel van zorgvuldigheid en transparantie (artikel 12 RGB).

De klacht wordt dan ook gegrond verklaard.

Gelet op de relatief beperkte ernst van de geconstateerde overtredingen, en het feit dat de taxateur zijn tekortkomingen erkent en maatregelen heeft genomen om deze in de toekomst te voorkomen, acht het tuchtcollege oplegging van de maatregel van waarschuwing passend en geboden. Het feit dat sprake is geweest van een heraudit, werkt niet per definitie maatregelverzwarend.


Terug naar overzicht