Doorlopend Toezicht

Doorlopend Toezicht is een procedure die toeziet op de naleving van de geldende gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT. In het kader hiervan controleert NRVT of u zich als Register-Taxateur houdt aan uw ethische beroepsnormen en -waarden. Deze normen en waarden zijn vastgelegd in het  Reglement Gedrags- en Beroepsregels, dat voor alle Register-Taxateurs geldt.

Daarnaast controleert NRVT of u zich houdt aan de algemene regels, zoals vastgelegd in het Reglement Kamers en het Reglement Definities.

Reglement Doorlopend Toezicht

Gedurende uw inschrijving in het Register bent u verplicht medewerking te verlenen aan kwaliteitsonderzoeken in het kader van Doorlopend Toezicht.

In het Reglement Doorlopend Toezicht leest u onder andere hoe het Doorlopend Toezicht is georganiseerd en welke vormen van toezicht er zijn. Ook staat beschreven welke maatregelen worden genomen als u niet (of niet tijdig) aan uw verplichtingen voldoet. Wij adviseren u het reglement goed door te nemen.