Doorlopend Toezicht

Doorlopend Toezicht is een procedure die toeziet op de naleving van de geldende gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT. In het kader hiervan controleert NRVT of u zich als Register-Taxateur houdt aan uw ethische beroepsnormen en -waarden. Deze normen en waarden zijn vastgelegd in het  Reglement Gedrags- en Beroepsregels (AGB) die voor alle Register-Taxateurs gelden.

Daarnaast controleert NRVT of u zich houdt aan de algemene regels, zoals vastgelegd in de Reglement Kamers en Reglement Definities. In het Reglement Kamers staat beschreven waar het taxatieproces aan moet voldoen. Deze hebben onder andere betrekking op de eisen die worden gesteld aan opdrachtformulering, taxatierapporten en dossiers.

Reglement Doorlopend Toezicht

Gedurende uw inschrijving in het Register bent u verplicht medewerking te verlenen aan kwaliteitsonderzoeken in het kader van Doorlopend Toezicht.

In het Reglement Doorlopend Toezicht leest u onder andere hoe het Doorlopend Toezicht is georganiseerd en welke vormen van toezicht er zijn. Ook staat beschreven tot welke maatregelen het Bestuur van NRVT bevoegd is, als u niet (of niet tijdig) aan uw verplichtingen voldoet. Wij adviseren u het reglement goed door te nemen.