Rapport niet opgesteld als deskundigenbericht voor rechtbankprocedure

Dossiernummer: 210107
Datum uitspraak: 23 april 2021

In het kader van de afhandeling van een echtscheiding is de woning, waar klager mede-eigenaar van is, door verweerder getaxeerd. Door klager worden diverse fouten en onzorgvuldigheden aangevoerd. De inhoudsberekening is niet juist, er zijn verkeerde referentiepanden gebruikt, de onderhoudstoestand van de naastgelegen woning is niet goed weergegeven, de verwarmingsketel was afgekeurd, etc. Bovendien had klager het rapport eerst in concept willen ontvangen en weigerde verweerder hieraan mee te werken.

Verweerder erkent de toestand van de verwarmingsketel niet juist te hebben vermeld maar is voor het overige van mening de taxatie zorgvuldig uitgevoerd te hebben. Het in concept voorleggen van een rapport doet verweerder nooit omdat daarmee zijn integriteit in het geding komt.

Het Tuchtcollege overweegt dat een taxatierapport dat als deskundigenbericht wordt opgesteld in het kader van een rechtbankprocedure, in de conceptfase altijd aan partijen moet worden voorgelegd voor het maken van eventuele op- en aanmerkingen. Een taxatierapport dat in opdracht van een particulier wordt opgesteld wordt nooit in de conceptfase aan de opdrachtgever voorgelegd. Hiermee kan de integriteit en onafhankelijkheid van de taxateur in het geding komen.

Verweerder verklaart ter zitting de inhoud te hebben berekend op basis van de BBMI-meetinstructie. Het Tuchtcollege constateert dat klager onvoldoende heeft aangetoond dat de berekeningen van verweerder onjuist waren, waardoor deze klacht dient te worden afgewezen.

Verder heeft klager bezwaar tegen de in het rapport opgenomen referentiepanden, tegen het feit dat een ander pand niet als referentiepand is gebruikt, en tegen het niet voldoende meenemen van de slechte onderhoudstoestand van de naastgelegen woning. Het Tuchtcollege overweegt dat de keuze van referentiepanden, het duiden van verschillen tussen de te vergelijken objecten, en het inschatten van effecten op de marktwaarde, tot het wezen van een taxatie behoort. De Register-Taxateur heeft hierbij een behoorlijke mate van vrijheid, mits voldoende onderbouwd.

Tenslotte heeft klager opgemerkt dat de afgekeurde cv-ketel niet in het rapport is opgenomen. Verweerder erkent dat hij dit heeft nagelaten en dat dit een slordigheid zijnerzijds is.

Het Tuchtcollege heeft meermalen overwogen dat kleine slordigheden niet meteen tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag opleveren. Het Tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond.