Reglement Definities

Download dit document

Hoofdstuk 3. Voorwaarden voor het verrichten van een Bureauwaardering

Op 29 mei 2020 heeft de European Banking Authority (EBA) de definitieve richtsnoeren vastgesteld voor hypothecaire geldverstrekking. Hierdoor is het met ingang van 1 juli 2021 voor banken niet langer mogelijk om te volstaan met alleen een modelmatige waardebepaling ten behoeve van hypotheken tot maximaal 90% van de waarde van de woning7. In plaats hiervan is een door een modelmatige waardering ondersteunde taxatie op afstand toegevoegd als mogelijkheid voor een taxatie ten behoeve van het verkrijgen of aanpassen van een hypothecaire lening voor een particuliere woning (voor eigen gebruik). In dit hoofdstuk wordt hieraan – op basis van de richtsnoeren van de EBA - invulling gegeven.

Artikel 4.1 

Een taxatie die wordt verricht met het doel de waarde vast te stellen van een vastgoedobject ten behoeve van een (hypothecaire) financiering, dient te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een Professionele Taxatiedienst.

Artikel 4.2

In afwijking van het bepaalde in 4.1, kan in de in dit hoofdstuk beschreven uitzonderlijke gevallen worden volstaan met een Bureauwaardering. De Register-Taxateur dient er in dat geval in zijn rapportage uitdrukkelijk en ondubbelzinnig op te wijzen dat de Bureauwaardering beperkter van omvang is dan een reguliere Professionele Taxatiedienst en daardoor niet dezelfde zekerheid geeft.

Artikel 4.3

Uitsluitend wanneer voldaan is aan alle in dit hoofdstuk beschreven vereisten, kan de beoordeling van de waarde van een niet-zakelijk, voor bewoning geschikt vastgoedobject, ten behoeve van de verkrijging of aanpassing van een hypothecaire financiering, worden verricht door middel van een beoordeling door een Register-Taxateur van een waardevoorstel van een of meer geavanceerde statistische modellen, zonder fysieke Inspectie van het vastgoedobject.

Artikel 4.4

Aan de Bureauwaardering dient een ondersteunend waardevoorstel van een geavanceerd statistisch model ten grondslag te liggen, met een nauwkeurigheidsindicator 4 zoals verwoord in de ‘Handreiking verantwoord gebruik modelmatige taxaties’8, overeenkomend met een betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van minimaal 90% (dus met een maximale afwijking van 10%).

Artikel 4.5

Indien de betrouwbaarheidsmaatstaf van het ondersteunende geavanceerde statistische model wijst op een lagere dan de voorgeschreven betrouwbaarheid en nauwkeurigheid en/of andere voor het onroerend goed specifieke informatie leidt tot onzekerheid over het waardevoorstel9, moet worden gekozen voor een andere waarderingsmethode dan de Bureauwaardering.

Artikel 4.6

De Register-Taxateur die het waardevoorstel van het geavanceerde statistische model beoordeelt, evalueert en goedkeurt, dient alle input en aannames die in het model in aanmerking zijn genomen te begrijpen.

Artikel 4.7

De Register-Taxateur legt zijn bevindingen vast in een duidelijk en transparant rapport, waarin alle elementen en parameters worden gedocumenteerd die de waarde van het vastgoedobject bepalen, met inbegrip van alle informatie die nodig en toereikend is voor een gemakkelijk begrip van deze elementen en parameters, met name:

a. Het doel van de waardering;

b. De waardepeildatum;

c. De referentiewaarde van de zekerheid10;

d. De benaderingen, methoden en belangrijkste parameters en aannames die zijn gebruikt bij de waardering;

e. Een beschrijving van het te waarderen vastgoedobject, met inbegrip van het huidige gebruik of de meervoudige gebruiksdoeleinden, indien van toepassing, en het type en de kwaliteit van het onroerend goed, met inbegrip van leeftijd en onderhoudsstatus;

f. Een beschrijving van de locatie van het vastgoedobject, de plaatselijke marktomstandigheden en de courantheid;

g. De juridische en feitelijke kenmerken van het vastgoedobject;

h. Alle bekende omstandigheden die op korte termijn van invloed kunnen zijn op de waarde, waarbij onder meer de aandacht wordt gevestigd op en opmerkingen worden gemaakt over kwesties die van invloed zijn op de mate van zekerheid of onzekerheid.

Artikel 4.8

De Register-Taxateur is niet verantwoordelijk voor de geschiktheid en de prestaties van de geavanceerde statistische modellen, maar is wel volledig zelf verantwoordelijk voor de waardering die wordt uitgevoerd met behulp daarvan. De Register-Taxateur is wel gehouden zich te vergewissen van de robuustheid van het model.

------------------------------------------------------------------------

de zogenaamde Loan to Value (LTV)

8 Handreiking verantwoord gebruik modelmatige taxaties versie 01-08-2020 (zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/11/handreiking-verantwoord-gebruikmodelmatige-taxaties)

9 Zie de Praktijkhandreiking Wonen NRVT

10 De taxateur wordt gevraagd te komen tot een schatting van de marktwaarde en hanteert deze als referentiewaarde om de modelwaarde goed of af te keuren.