Reglement Gedrags- en Beroepsregels

Download dit document

Hoofdstuk 3. Fundamentele beginselen

Artikel 5. Gehoudenheid aan de fundamentele beginselen

Toelichting

5.1 De Register-Taxateur houdt zich aan de in dit hoofdstuk geformuleerde fundamentele beginselen, te weten:

  • Professioneel gedrag
  • Vakbekwaamheid
  • Integriteit
  • Objectiviteit en onafhankelijkheid
  • Zorgvuldigheid en transparantie
  • Vertrouwelijkheid 

5.2 Bij het naleven van dit Reglement past de Register-Taxateur professionele oordeelsvorming toe waarbij hij zich baseert op:

  • hetgeen een vakbekwame, objectieve, redelijke en geïnformeerde derde aanvaardbaar en toereikend acht; en
  • de omstandigheden die hij weet of behoort te weten.

Artikel 6. Bedreigingen

6.1 De Register-Taxateur identificeert en beoordeelt omstandigheden die een bedreiging kunnen zijn voor het zich houden aan een fundamenteel beginsel zoals opgenomen in dit Reglement en neemt met betrekking tot dergelijke omstandigheden een toereikende maatregel die ertoe leidt dat hij zich houdt aan de fundamentele beginselen.

6.2 Indien de Register-Taxateur bij een bedreiging niet in staat is een maatregel als bedoeld in het eerste lid te nemen, weigert of beëindigt hij de opdracht en beëindigt hij zo nodig de relatie met de Opdrachtgever waarvoor hij Dienstverlening uitvoert of uitvoerde.

6.3 Indien de Register-Taxateur een maatregel treft als bedoeld in artikel 6.1 die ertoe leidt dat de Register-Taxateur zich houdt aan de fundamentele beginselen, legt de Register-Taxateur de bedreiging, zijn beoordeling, de toegepaste maatregel en zijn conclusie schriftelijk (in ieder geval in het Dossier) vast teneinde zich tegenover derden te kunnen verantwoorden.

Artikel 7. Verhouding tot andere regelingen

Toelichting

Dit Reglement is van toepassing op alle Register-Taxateurs. In gevallen waarin dit Reglement niet afdoende voorziet dienen de Code van ethische principes voor professionele Taxateurs (december 2011) van IVSC en/of de Beroeps- en gedragscode van Europese Taxateurs (EVS 2016, EC 1) van TEGoVA te worden gevolgd. 

Artikel 8. Professioneel gedrag

Toelichting

8.1 De Register-Taxateur onthoudt zich van elk handelen of nalaten waarvan hij weet of behoort te weten dat dit het beroep van Taxateur in diskrediet brengt of kan brengen en aldus een weerslag heeft op de uitoefening van de functie van Taxateur. Daartoe behoort in ieder geval dat hij zich te allen tijde houdt aan de voor hem geldende wet- en regelgeving. 

8.2 De Register-Taxateur die vermoedt dat zijn Werkgever, zijn Opdrachtgever, of degene die onder zijn verantwoordelijkheid valt, de geldende wet- en regelgeving en Taxatiestandaarden niet naleeft, treft een redelijkerwijs te nemen maatregel. 

8.3 De Register-Taxateur behoudt ten opzichte van collega-taxateurs zijn professioneel kritische instelling.

8.4 De Register-Taxateur die een sterke indicatie heeft dat een andere Register-Taxateur bij zijn handelen en het verrichten van zijn werkzaamheden als Vastgoedtaxateur in strijd handelt met wet- en regelgeving, de gedrags- en beroepsregels in dit Reglement of daarop gebaseerde nadere regels, of anderszins de functie van Register-Taxateur in diskrediet brengt, is verplicht dat te melden bij NRVT en andere relevante externe toezichthouders. De melding kan aanleiding zijn voor (kwaliteits)onderzoek door NRVT bij de betreffende Register-Taxateur en kan worden gebruikt in een (tucht)rechtelijke procedure, al dan niet geïnitieerd door NRVT. NRVT zal maximale geheimhouding betrachten ten aanzien van de identiteit van de melder, tenzij dit in strijd zou zijn met wet- of regelgeving, en tenzij de melder instemt met (gedeeltelijke) bekendmaking. 

Artikel 9. Vakbekwaamheid

Toelichting

9.1 De Register-Taxateur is vakbekwaam en houdt zijn kennis en vaardigheden op het voor zijn beroepsuitoefening vereiste niveau door ten minste te voldoen aan de vereisten die in het Reglement Permanente Educatie NRVT worden gesteld.

9.2 De Register-Taxateur rapporteert op de door NRVT aangewezen wijze dat hij aan het vereiste in het vorige artikellid heeft voldaan.

9.3 De Register-Taxateur dient, alvorens hij de werkzaamheden aanvaardt, vast te stellen of hij over voldoende vakbekwaamheid beschikt om de Dienstverlening uit te voeren. Indien dat niet het geval is, treft hij de nodige maatregelen om alsnog aan de eisen te voldoen om de werkzaamheden uit te voeren.

9.4 Indien de Register-Taxateur tijdens de werkzaamheden constateert dat hij niet over voldoende vakbekwaamheid beschikt, dient hij ervoor zorg te dragen dat hij hier alsnog aan voldoet. 

9.5 Zijn overwegingen en eventueel genomen maatregelen legt de Register-Taxateur schriftelijk (in ieder geval in het Dossier) vast. Indien het niet mogelijk is te voldoen aan het vereiste van vakbekwaamheid ziet hij af van aanvaarding van de opdracht, dan wel geeft hij de opdracht terug.

Artikel 10. Integriteit

Toelichting

10.1 De Register-Taxateur treedt in alle professionele en zakelijke relaties eerlijk en oprecht op.

10.2 De Register-Taxateur zorgt ervoor dat hij te allen tijde integer handelt. Onder integer handelen wordt in ieder geval verstaan:

a. het vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling;
b. het vermijden van relaties met partijen die het vertrouwen in de branche kunnen schaden. 

 
10.3 Indien de Register-Taxateur betrokken is bij of in verband wordt gebracht met niet-integer handelen van anderen, neemt hij een redelijkerwijs te nemen maatregel gericht op het beëindigen van dit handelen. Indien het nemen van een dergelijke maatregel niet mogelijk is of niet leidt tot het beëindigen van het niet-integer handelen en geeft hij de opdracht terug. 

10.4 De Register-Taxateur die vermoedt dat zijn Werkgever of Opdrachtgever, of een andere betrokkene bij de uitvoering van de werkzaamheden niet integer handelt, treft een redelijkerwijs te nemen maatregel.

10.5 Indien de Register-Taxateur betrokken is bij of in verband wordt gebracht met informatie die relevant is voor de Dienstverlening waarvan hij redelijkerwijs weet of vermoedt dat die informatie onjuist, onvolledig of misleidend is: a. neemt hij een maatregel gericht op het wegnemen van de onjuistheid, onvolledigheid of misleiding en legt hij deze maatregel in zijn rapportage vast; of b. geeft hij de opdracht terug en distantieert hij zich van de informatie.  
 
10.6 Indien de betrokkenheid van de Register-Taxateur bij bepaalde informatie door een ander onjuist wordt voorgesteld, en de Register-Taxateur daarvan op de hoogte raakt, treft de Register-Taxateur een redelijkerwijs te nemen maatregel om zijn werkelijke betrokkenheid aan de beoogde gebruikers van de informatie kenbaar te maken en legt dit in het Dossier vast. 

Artikel 11. Objectiviteit en onafhankelijkheid

Toelichting

11.1 De Register-Taxateur mag een opdracht alleen aanvaarden of uitvoeren als hij autonoom, onafhankelijk, uitsluitend als eigen afweging in vrijheid, zonder ongepaste beïnvloeding of druk, tot een Schatting van de waarde kan komen.

11.2 De Register-Taxateur ziet af van het verrichten van de Professionele Taxatiedienst indien sprake is van ongepaste beïnvloeding als gevolg van betrokkenheid van de Register-Taxateur of diens Werkgever bij het vastgoedobject, of overige zakelijke of persoonlijke relaties met het vastgoedobject of de Opdrachtgever.

11.3 De Register-Taxateur vermijdt dat bij het verrichten van de Professionele Taxatiedienst sprake is van (de schijn van) het ontbreken van voldoende onafhankelijkheid en objectiviteit. 

11.4 De Register-Taxateur legt de hiervoor in 11.1 tot en met 11.3 genoemde bedreigingen en de getroffen maatregelen vast in het Dossier.

11.5 Indien het niet mogelijk is maatregelen te treffen om verwezenlijking van een bedreiging te voorkomen of weg te nemen, dient de Register-Taxateur de opdracht te weigeren of terug te geven.

11.6 Indien de in Nederland behaalde jaarlijkse omzet van een Register-Taxateur, dan wel het Taxatiebedrijf waaraan hij is verbonden, in substantiële mate is verkregen met Dienstverlening aan één Opdrachtgever, inclusief de aan de Opdrachtgever gelieerde bedrijfsonderdelen, moet de Register-Taxateur overwegen of het hem vrij staat de Professionele Taxatiedienst voor die Opdrachtgever te verrichten. 

11.7 Het door de Register-Taxateur, of het Taxatiebedrijf waarbij hij werkzaam is of waaraan hij is verbonden, te ontvangen honorarium mag niet afhankelijk zijn van de hoogte van de getaxeerde waarde van het vastgoedobject waarop de Professionele Taxatiedienst betrekking heeft. 

Artikel 12. Zorgvuldigheid en transparantie

Toelichting

12.1 De Register-Taxateur voert opdrachten nauwgezet, grondig en tijdig uit.

12.2 De Register-Taxateur vangt zijn werkzaamheden aan met het overeenkomen met de Opdrachtgever van de Opdrachtvoorwaarden voor die werkzaamheden en legt deze schriftelijk vast. Hij stelt deze ter hand aan de Opdrachtgever. Voorts legt hij de werkzaamheden die de grondslag vormen van de Professionele Taxatiedienst of Specifiek overeengekomen werkzaamheden in het Taxatierapport of de rapportage van de Specifiek overeengekomen werkzaamheden en zijn Dossier vast. In nadere regelgeving van NRVT kan bepaald worden welke aspecten van de werkzaamheden hij dient vast te leggen. Het Dossier van de Register-Taxateur dient te allen tijde op orde te zijn, zodat voor een eventueel opvolgende, dan wel niet eerder betrokken Taxateur of deskundige derde, alsmede NRVT inzichtelijk is welke werkzaamheden zijn verricht. 

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

Toelichting

13.1 De Register-Taxateur die de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens of inlichtingen, behoudens voor zover hij:

a. bij of krachtens een wettelijk voorschrift tot het verstrekken van de gegevens of inlichtingen verplicht is;
b. bij of krachtens de reglementen van NRVT tot het verstrekken van gegevens of inlichtingen verplicht is, met inachtneming van eventuele wettelijke geheimhoudingsbepalingen. Dit kan het geval zijn in het kader van Doorlopend Toezicht, in het kader van een tuchtprocedure of in het kader van de meldplicht van artikel 8.4 van dit Reglement;
c. betrokken is in een gerechtelijke procedure of klachtprocedure die jegens hem is aangespannen dan wel jegens het Taxatiebedrijf waarbij hij werkzaam of waaraan hij verbonden is of is geweest, en de gegevens of inlichtingen in die procedure van belang zijn;
d. van de Opdrachtgever in het kader van een specifiek doel schriftelijke toestemming tot het verstrekken van de gegevens of inlichtingen heeft verkregen en dit doel wordt vastgelegd; of
e. het noodzakelijk acht om desgevraagd bij dezelfde Opdrachtgever waarvoor hij een Professionele Taxatiedienst uitvoert of heeft uitgevoerd een andere Taxateur in staat te stellen een Professionele Taxatiedienst op verantwoorde wijze te aanvaarden en uit te voeren, een en ander met toestemming van die Opdrachtgever. 

13.2 De Register-Taxateur legt de overwegingen vast die geleid hebben tot het besluit al dan niet tot het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen over te gaan.

13.3 De Register-Taxateur gebruikt vertrouwelijke gegevens of inlichtingen niet voor eigen gewin, gewin van zijn organisatie, of het gewin van een derde. De Register-Taxateur waakt ervoor dat door middel van zijn werkzaamheden concurrentiegevoelige informatie wordt verstrekt aan een derde die daarover anders geen beschikking had gekregen. De Register-Taxateur wijst de Opdrachtgever erop dat deze dient te voorkomen dat door verstrekking van het Taxatierapport of enige andere rapportage concurrentiegevoelige informatie wordt verstrekt aan een derde die daarover anders geen beschikking had gekregen.

13.4 De Register-Taxateur treft een redelijkerwijs te nemen maatregel om ervoor te zorgen dat degene die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoert of aan wie hij advies of ondersteuning vraagt, de vertrouwelijkheidsverplichtingen naleeft zoals deze op grond van dit artikel voor Register-Taxateurs gelden. 

Artikel 14. Verzekeringsplicht

14.1 De Register-Taxateur, dan wel diens Werkgever, dient zich adequaat tegen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid te verzekeren bij een verzekeraar van goede naam en faam.

14.2 Het in lid 1 genoemde vereiste geldt niet voor de Register-Taxateur die in dienst is van de overheid.