Reglement Gedrags- en Beroepsregels

Download dit document

Toelichting op het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT

NRVT heeft ten doel de handhaving en bevordering van de goede beroepsuitoefening en het instandhouden en bevorderen van de kwaliteit van de Register-Taxateurs en het vertrouwen daarin in het maatschappelijk verkeer. Om dit doel te verwezenlijken is dit Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT vastgesteld dat geldt voor iedere Register-Taxateur. Daarbij is rekening gehouden met bestaande (internationale) ethische codes, zoals vastgesteld door EVS en IVS, en is daarbij zoveel mogelijk aangesloten.  
 
In dit Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT zijn de fundamentele beginselen neergelegd waaraan de Register-Taxateur zich bij zijn handelen en het verrichten van zijn werkzaamheden als Taxateur moet houden. Daarmee wordt invulling gegeven aan het feit dat de Taxateur het publieke belang dient. Hij moet er steeds op bedacht zijn of de naleving van deze fundamentele beginselen in het gedrang komt. Is dat het geval dan dient hij maatregelen te nemen om dit te voorkomen en dit kenbaar te maken aan alle betrokken partijen.  
 
Voor de goede orde zij opgemerkt dat waar in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT maatregel in enkelvoud voorkomt daarvoor ook moet worden gelezen dat zo nodig meerdere maatregelen moeten worden genomen. Is ook dat onvoldoende dan zal de Register-Taxateur in het meest verstrekkende geval de opdracht moeten beëindigen, of zich anderszins moeten terugtrekken uit de situatie waarin de bedreiging zich voordoet. 
 
Inachtneming van de fundamentele beginselen dient ertoe te leiden dat de Register-Taxateur op evenwichtige wijze zijn werkzaamheden uitvoert, waarbij hij objectief is, onafhankelijk is van zijn opdrachtgevers of derden, hij zorgvuldigheid betracht bij de te vergaren informatie, transparantie betracht in de wijze waarop hij tot de waardering is gekomen, deskundig is op het relevante vakgebied en de informatie die hij uit hoofde van zijn functie verkrijgt vertrouwelijk behandelt, behoudens in de gedrags- en beroepsregels neergelegde uitzonderingen. Daarbij handelt hij te allen tijde in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Toelichting bij artikel 5

Dit artikel geeft het toetsingskader bij het naleven van de fundamentele beginselen en het handelen in het publiek belang.

Bij de vraag of de Register-Taxateur de fundamentele beginselen naleeft dient hij daarbij steeds te betrekken het oordeel van een vakbekwame, objectieve, redelijke en geïnformeerde derde. Dit oordeel betrekt hij ook bij de vraag of en welke maatregel nodig is om een bedreiging van een fundamenteel beginsel te voorkomen.

In het uiterste geval dient de Register-Taxateur de opdracht terug te geven. Dat is het geval indien sprake is van een onaanvaardbare bedreiging die de Register-Taxateur niet kan wegnemen. Terug naar artikel 5.

Toelichting bij artikel 7

Deze gedrags- en beroepsregels sluiten aan bij de ethische codes van EVS en/of IVS. Voor zover deze gedrags- en beroepsregels onvoldoende richting geven in een bepaalde situatie, dient teruggevallen te worden op de ethische codes van EVS en/of IVS. Terug naar artikel 7.

Toelichting bij artikel 8

Voorwaarde voor tuchtrechtelijke toetsing is dat de gedraging een relatie moet hebben met de uitoefening van de functie van Register-Taxateur.  Voor de tuchtrechtelijke toetsing van een gedraging buiten een Professionele Taxatiedienst in strikte zin is nodig dat de gedraging van invloed is op de uitoefening van de functie van Register-Taxateur, alsmede de reputatie van het vakgebied (afstralen op het beroep). Denk bijvoorbeeld aan de Register-Taxateur die meewerkt aan het witwassen van geld of belastingfraude pleegt.

Toelichting bij 8.2 en 8.3 

Het is van belang dat de Register-Taxateur zich ook rekenschap geeft van het ethisch handelen van de organisatie waar hij werkt of waaraan hij is verbonden. Indien deze organisatie wet- en regelgeving niet naleeft, neemt de Register-Taxateur een maatregel. Daarbij is relevant welke positie hij in de organisatie vervult. Van een Register-Taxateur in een lagere functie kan minder worden verwacht dan een Register-Taxateur in een hoge functie.  
 
De Register-Taxateur is daarnaast verantwoordelijk voor het handelen van de medewerker die onder zijn verantwoordelijkheid werkt. Indien de Register-Taxateur ontdekt dat deze medewerker zich niet aan ethische normen houdt, neemt de Register-Taxateur een passende maatregel. Terug naar artikel 8.

Toelichting bij artikel 9

In dit artikel wordt het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid uitgewerkt. De Register-Taxateur houdt zijn vakbekwaamheid op het niveau dat vereist is om zijn Dienstverlening adequaat te kunnen uitoefenen, dat wil zeggen op het voor die dienst vereiste kwaliteitsniveau en op basis van de huidige ontwikkelingen in de praktijk, wet- en regelgeving en technieken. In het Reglement Permanente Educatie NRVT wordt beschreven op welke wijze de Register-Taxateur zijn vakbekwaamheid ten minste op het vereiste niveau dient te houden. 
 
Als blijkt dat de Register-Taxateur het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid niet kan naleven, ziet hij af van de desbetreffende Dienstverlening. Zo nodig schakelt hij deskundigen of een andere Taxateur in bij de uitoefening van de werkzaamheden om een gebrek aan deskundigheid weg te nemen, een en ander met instemming van de Opdrachtgever. 
 
De Register-Taxateur die is toegelaten tot de Kamer Wonen of Bedrijfsmatig Vastgoed, dient aan NRVT aan te kunnen tonen dat hij per jaar ten minste tien taxaties ten aanzien van Wonen respectievelijk Bedrijfsmatig Vastgoed heeft verricht die in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten zijn uitgevoerd. 
 
De Register-Taxateur die is toegelaten tot de Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed, dient aan NRVT aan te kunnen tonen dat hij per jaar ten minste vijf taxaties ten aanzien van Landelijk en Agrarisch Vastgoed heeft verricht die in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten zijn uitgevoerd. 
 
Voor zover de Register-Taxateur niet in staat is de hiervoor genoemde minimaal voorgeschreven taxaties uit te voeren, dient hij aan te kunnen tonen dat hij niettemin over voldoende vakbekwaamheid beschikt om de Professionele Taxatiedienst te verrichten. 
 
De Register-Taxateur ziet er op toe dat de medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn beschikken over voldoende deskundigheid. Terug naar artikel 9.

Toelichting bij artikel 10

In dit artikel wordt het fundamentele beginsel van integriteit uitgewerkt. Het is de Register-Taxateur verboden activiteiten te ontplooien of op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen, waarbij zijn professionele integriteit in het geding komt. De Register-Taxateur waarborgt te allen tijde zijn professionele integriteit en vermijdt situaties waarin sprake is of zal kunnen zijn van een bedreiging daarvoor van welke aard dan ook. Dat geldt ook voor zover sprake is van niet-integer handelen van anderen waarbij hij is betrokken.

Met het bepaalde in 10.6 wordt bijvoorbeeld gedoeld op de situatie dat een rapportage wordt gebruikt voor een ander doel dan tussen de Register-Taxateur en de Opdrachtgever overeen is gekomen.

Bij de vraag of sprake is van een bedreiging van de integriteit van de Register-Taxateur betrekt hij het te verwachten oordeel van een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde. Dat geldt ook voor de door de Register-Taxateur te bepalen redelijkerwijs te nemen maatregel om de bedreiging weg te nemen. Terug naar artikel 10.

Toelichting bij artikel 11

Onder beïnvloeding wordt bijvoorbeeld verstaan de afspraak dat de hoogte van het honorarium van de Register-Taxateur afhankelijk is van het resultaat van zijn werkzaamheden. Voorts mag de Register-Taxateur in het kader van zijn beroepsuitoefening geen giften, kortingen of andere voordelen bedingen of aanvaarden van zijn Opdrachtgever of van anderen die ten doel hebben de uitkomst van de waardering te beïnvloeden.

Bij het uitvoeren van een Professionele Taxatiedienst laat de Register-Taxateur zich niet leiden door vooraf bepaalde of gewenste uitkomsten, waarden, adviezen en/of conclusies. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan dat een Register-Taxateur die ten aanzien van een vastgoedobject een makelaarsdienst of andere (financiële) dienst heeft verricht, ten behoeve van dezelfde transactie, niet ook een Professionele Taxatiedienst kan verrichten.

Daarbij verdient bijzondere aandacht de situatie dat de entiteit waaraan de Register-Taxateur is verbonden (zijn werkgever) meerdere diensten verleent (multiservice-organisatie) dan wel dat de Register-Taxateur inzage heeft in de systemen of toegang heeft tot systemen en informatie van een kantoorgenoot. In dat geval dient ervoor gewaakt te worden dat er sprake is van een ongeoorloofde druk of beïnvloeding vanuit de entiteit op de Register-Taxateur zowel op het niveau van de relatie met de cliënt als op het niveau van het te taxeren vastgoedobject zelf.

Als blijkt dat de Register-Taxateur het fundamentele beginsel van objectiviteit als gevolg van een bedreiging niet kan naleven, ziet hij af van het verlenen van de desbetreffende Professionele Taxatiedienst.

Onafhankelijkheid is een aspect van objectiviteit. De Register-Taxateur dient te allen tijde onafhankelijk te zijn bij het verrichten van  Dienstverlening.

Om zijn objectiviteit en onafhankelijkheid niet in gevaar te brengen, moet worden voorkomen dat een Register-Taxateur voor zijn omzet te zeer afhankelijk is van één Opdrachtgever (met inbegrip van de aan de Opdrachtgever gelieerde bedrijfsonderdelen). Als richtlijn geldt dat een Register-Taxateur wordt geacht in substantiële mate afhankelijk te zijn van één Opdrachtgever, wanneer meer dan 25% van zijn – in Nederland behaalde – omzet afkomstig is van die Opdrachtgever. Wanneer deze situatie zich voordoet, meldt de Register-Taxateur dit bij zijn Opdrachtgever en legt dit vast in het Taxatierapport. De Register-Taxateur aanvaardt een opdracht alleen als hij autonoom, uitsluitend als eigen afweging in vrijheid, zonder ongepaste beïnvloeding of druk, tot een Schatting van de waarde kan komen. Ongepaste beïnvloeding kan bijvoorbeeld ontstaan door belangenverstrengeling, intimidatie of op andere wijze. In de “IVSC Code van ethische principes voor professionele Taxateurs” wordt in dat kader een vijftal categorieën benoemd die een risico met zich brengen voor de naleving van de fundamentele beginselen. Hierbij wordt opgemerkt dat deze opsomming niet limitatief is:

a) risico van behartiging van eigen belangen – het risico dat een financieel of ander belang het oordeel of het gedrag van de professionele Taxateur op ongepaste wijze beïnvloedt;

b) risico van ontoereikende of ontbrekende zelftoetsing – het risico dat een professionele Taxateur de resultaten van een eerder door hemzelf, of door een andere Taxateur binnen hetzelfde bedrijf of dezelfde organisatie waarbij of ten behoeve waarvan hij werkzaam is, gevormd oordeel of een eerder verrichte dienst waarop de Taxateur zich bij de vorming van een oordeel in het kader van een actuele dienst kan baseren, niet correct beoordeelt;

c) risico van tegengestelde belangen van verschillende opdrachtgevers – het risico dat twee of meer opdrachtgevers een tegengesteld of tegenstrijdig belang kunnen hebben bij de uitkomst van een taxatie;

d) risico van belangenbehartiging – het risico dat een professionele Taxateur de belangen van een opdrachtgever of werkgever op een zodanige wijze behartigt dat de objectiviteit van de Taxateur in gevaar komt;

e) risico als gevolg van vertrouwdheid – het risico dat een professionele Taxateur vanwege een langdurige of nauwe relatie met een opdrachtgever of werkgever te welwillend tegenover de belangen van de opdrachtgever of werkgever staat of te bereidwillig is om hun opdrachten aan te nemen; en

f) risico van intimidatie – het risico dat een professionele Taxateur ervan wordt weerhouden objectief te werk te gaan vanwege feitelijke of vermeende druk, waaronder pogingen om het waardeoordeel op ongepaste wijze te beïnvloeden. 

Of een risico aanvaardbaar of niet aanvaardbaar is hangt, naast de inschatting van het risico door de Register-Taxateur zelf, mede af van hoe een vakbekwame, objectieve, redelijke en geïnformeerde derde hier tegenaan zou kijken. Terug naar artikel 11.

Toelichting bij artikel 12

In dit artikel wordt het fundamentele beginsel van zorgvuldigheid en transparantie uitgewerkt.

De Register-Taxateur handelt zorgvuldig en transparant bij het uitoefenen van zijn Dienstverlening. Daartoe behoort onder andere dat de Register-Taxateur zijn werkzaamheden schriftelijk vastlegt.  
 
Door de gebruikers van zijn Professionele Taxatiediensten te wijzen op de beperkingen die inherent zijn aan deze diensten voorkomt de Register-Taxateur dat de door hem verrichte Professionele Taxatiedienst wordt geïnterpreteerd als een feitelijke bewering. Dit geldt evenzeer ten aanzien van een oordeel over de waarde van vastgoed, voortvloeiend uit Specifiek overeengekomen werkzaamhedenTerug naar artikel 12.

Toelichting bij artikel 13

In dit artikel wordt het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid uitgewerkt.

Indien een Register-Taxateur de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, heeft hij een plicht tot geheimhouding tenzij sprake is van de in 13.1 aangegeven situaties. De plicht tot geheimhouding is dus niet absoluut, want in bepaalde gevallen moet vertrouwelijke informatie aan derden worden verstrekt respectievelijk openbaar worden gemaakt.

Voor zover de Register-Taxateur is gehouden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht, zoals bijvoorbeeld op grond van artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zal verstrekking alleen op zodanige wijze kunnen plaatsvinden dat deze wettelijke geheimhoudingsplicht niet wordt geschonden.

In 13.3 is tot uitdrukking gebracht dat de Register-Taxateur ervoor moet waken dat door middel van zijn werkzaamheden concurrentiegevoelige informatie ter beschikking komt van een derde die daar anders geen beschikking over had gehad. De achtergrond van deze bepaling is het mededingingsrecht. Terug naar artikel 13.