Reglement Gedrags- en Beroepsregels

Download dit document

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 15. Wijziging/aanvulling

Dit is een Reglement als bedoeld in artikel 15.2 van de Statuten. De Centrale Raad is – met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.2 van de Statuten – te allen tijde bevoegd tot wijziging van dit Reglement of tot het stellen van nadere voorschriften in een afzonderlijk Reglement. De Register-Taxateur is verplicht van deze Reglementen kennis te nemen en aan de daaruit voor hem voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

Artikel 16. Citeertitel

Dit Reglement wordt aangehaald als Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Dit Reglement treedt in werking op 1 juli 2018. Met de inwerkingtreding van dit reglement komen de Algemene Gedrags- en Beroepsregels NRVT te vervallen.