Reglement Kamers

Download dit document

Hoofdstuk 3. Toetreding

Artikel 5.

5.1. De Vastgoedtaxateur die wenst te worden ingeschreven in een Kamer van het Register (hierna: de ‘Kandidaat’) richt een verzoek tot inschrijving aan het Bureau op de wijze zoals vermeld op de website van NRVT. De Kandidaat dient op het moment van inschrijving te beschikken over de in dit artikel opgenomen theoretische achtergrond, praktische vaardigheden en werkervaring.

5.2 Opleidingsvereiste

De Kandidaat dient te beschikken over een door NRVT erkend (taxateurs)diploma

5.3 Praktijkervaring

De Kandidaat beschikt over voldoende praktijkervaring, die wordt aangetoond door het doorlopen en afronden van het ‘meester-gezeltraject’, bestaande uit onder meer:

  • het opstellen van vijftien taxatiedossiers;
  • het met goed gevolg afleggen van een assessment.

Voor de duur van het meester-traject geldt een richtlijn van één jaar voor de Kamer Wonen en twee jaar voor de Kamers BV, LAV en WOZ.

Het assessment kan niet eerder worden afgelegd dan nadat het door NRVT erkende basisdiploma taxateur is behaald.

5.4 Registratie

De Kandidaat die beschikt over de vereiste opleiding en praktijkervaring kan NRVT verzoeken te worden ingeschreven in de door hem beoogde Kamer.

5.5 De Kandidaat dient ten behoeve van zijn eerste verzoek tot inschrijving een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.