Reglement Kamers

Download dit document

Hoofdstuk 4. Vereisten tijdens de registratie

Artikel 6. Minimum aantal taxaties

6.1.a De Register-Taxateur die is toegelaten tot de Kamer Wonen of Bedrijfsmatig Vastgoed, dient aan NRVT aan te kunnen tonen dat hij per jaar ten minste tien taxaties ten aanzien van Wonen respectievelijk Bedrijfsmatig Vastgoed heeft verricht die in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten zijn uitgevoerd.

6.1.b De Register-Taxateur die is toegelaten tot de Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed, dient aan NRVT aan te kunnen tonen dat hij per jaar ten minste vijf taxaties ten aanzien van Landelijk en Agrarisch Vastgoed heeft verricht die in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten zijn uitgevoerd.

6.2 Voor zover de Register-Taxateur niet in staat is de hiervoor genoemde minimaal voorgeschreven taxaties uit te voeren, dient hij aan te kunnen tonen dat hij niettemin over voldoende vakbekwaamheid beschikt om de Professionele Taxatiedienst te verrichten.

Artikel 7. Permanente Educatie

7.1 De Register-Taxateur houdt zijn kennis en vaardigheden op het voor zijn beroepsuitoefening vereiste niveau door te voldoen aan de vereisten die in het Reglement Permanente Educatie NRVT worden gesteld.

7.2 De Register-Taxateur rapporteert op de door NRVT aangewezen wijze dat hij aan het vereiste in het vorige artikellid heeft voldaan.

Artikel 8. Doorlopend Toezicht

Gedurende zijn inschrijving is de Register-Taxateur onderworpen aan Doorlopend Toezicht van NRVT, in het kader waarvan wordt gecontroleerd in hoeverre de RegisterTaxateur zich houdt en voldoet aan de door NRVT aan hem gestelde vereisten.

Artikel 9. Tuchtrechtspraak

De Register-Taxateur is onderworpen aan Tuchtrechtspraak. Het Tuchtcollege behandelt een tegen een Register-Taxateur ingediende klacht en kan in verband met die klacht aan de Register-Taxateur een maatregel opleggen.