Reglement Kamers

Download dit document

Hoofdstuk 6. Herinschrijving

Artikel 12.

12.1 De Register-Taxateur, die zich op eigen verzoek heeft laten uitschrijven en die opnieuw in een Kamer van het Register wenst te worden ingeschreven, richt een verzoek tot herinschrijving aan NRVT op de wijze zoals vermeld op de website van NRVT. Om in aanmerking te komen voor herinschrijving dient de Kandidaat een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen en dient aan de navolgende vereisten te zijn voldaan:

a. Op het moment dat de registratie in de betreffende Kamer werd beëindigd, heeft de Kandidaat aan alle verplichtingen voldaan die tijdens de registratie werden gesteld. Daaronder is onder andere begrepen dat volledig is voldaan aan de vereisten die in het Reglement Permanente Educatie NRVT worden gesteld alsook aan de financiële verplichtingen jegens NRVT als bedoeld in de Statuten.

b. Op het moment van uitschrijving uit de betreffende Kamer, is de Kandidaat ten minste twee jaar geregistreerd geweest in die Kamer.

c. De uitschrijving uit het register is niet het gevolg geweest van een uitspraak van het Tuchtcollege inhoudende de ontzetting van de Register-Taxateur uit het Register, of van een besluit van het Bestuur.

d. De Kandidaat kan aantonen dat hij, gedurende de gehele periode tussen het moment van uitschrijving tot het moment waarop de Kandidaat zijn verzoek tot herinschrijving doet, zijn vakkennis op peil heeft gehouden door minimaal te voldoen aan de vereisten die in het Reglement Permanente Educatie NRVT worden gesteld.

12.2 Indien aan de hiervoor in 12.1 vermelde voorwaarden is voldaan, kan de Kandidaat opnieuw in het Register worden ingeschreven:

a. indien de periode tussen de datum van uitschrijving uit de betreffende Kamer van het Register en de dag waarop het verzoek tot herinschrijving bij NRVT wordt ontvangen, twee jaar of korter is,

b. indien de periode tussen de datum van uitschrijving uit het Register en de dag waarop het verzoek tot herinschrijving bij NRVT wordt ontvangen, langer is dan twee jaar en ten hoogste vijf jaar, eerst nadat succesvol een assessment wordt afgelegd, waarin hij aantoont te beschikken over voldoende praktische vaardigheden,

c. indien de periode tussen de datum van uitschrijving uit het Register en de dag waarop het verzoek tot herregistratie bij NRVT wordt ontvangen, langer is dan vijf jaar, wordt het verzoek tot herinschrijving aangemerkt als een eerste verzoek om te worden ingeschreven en gelden voor de Kandidaat de toetredingseisen zoals vermeld in Hoofdstuk 3.