Subreglement Grootzakelijk Vastgoed

Download dit document

Hoofdstuk 1. Inhoud en toepassingsbereik

Artikel 1.

Voor de betekenis van de in dit subreglement met een hoofdletter aangeduide begrippen wordt verwezen naar het Reglement Definities NRVT.

Artikel 2.

2.1 Dit subreglement is van toepassing op de Register-Taxateur die de Professionele Taxatiedienst verricht die betrekking heeft op Grootzakelijk Vastgoed (‘GZV’), waaronder wordt verstaan:

a. een Vastgoedobject of een complex van met elkaar samenhangende Vastgoedobjecten op één locatie die een (markt-)waarde vertegenwoordigen die gelijk aan of hoger is dan € 5.000.000,- per individueel Vastgoedobject of per vastgoedcomplex. Voor het bepalen van het toepassingsbereik voorafgaand aan de Professionele Taxatiedienst kan bijvoorbeeld de WOZ-waarde of de koopsom een leidraad zijn;

b. bedrijfsgerelateerde objecten, ook indien deze een lagere waarde dan € 5.000.000,- hebben. Onder bedrijfsgerelateerd object wordt verstaan elk type Vastgoedobject dat is ontworpen voor een specifiek bedrijfstype, waarbij de waarde van het Vastgoedobject hoofdzakelijk afhankelijk is van het handelspotentieel van dat bedrijf (exploitatiegebonden vastgoed) en waarvan de waarde doorgaans niet (eenvoudig) bepaald wordt door vergelijkingsmethoden;

c. taxaties van complexe Vastgoedobjecten, waaronder wordt verstaan taxaties van Vastgoedobjecten waarvoor specialistische kennis is vereist en waarbij sprake is van meer dan gebruikelijke bijzonderheden ten aanzien van het object of de relevante markt. Te denken valt aan taxaties van incourant vastgoed (ziekenhuis, energiecentrale), zorgvastgoed, vastgoed waarvan het lastig is om directe vergelijkingen te vinden zoals herontwikkelingen (residuele grondwaarde), commercieel vastgoed waarvan de waardering meer dan gemiddeld complex is door erfpachtconstructies, geen of weinig marktreferenties bestaan, sprake is van leegstand, grootschalige renovaties, gemengde bestemmingen, complexe contracten, uitzonderlijk groot, buiten verhouding op een bepaalde locatie, grootschalig corporate vastgoed, grootschalig institutioneel beleggingsvastgoed en grootschalig en complex ontwikkelingsvastgoed.

2.2 Dit subreglement is niet van toepassing op de Register-Taxateur die de Professionele Taxatiedienst verricht die betrekking heeft op:

  • de woning voor eigen gebruik;
  • landelijk en agrarische vastgoedobjecten zoals bedoeld in het Reglement Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV).

Artikel 3.

Daar waar twijfel bestaat of op een Vastgoedobject dit subreglement van toepassing is, is het aan de professionaliteit van de taxateur om te beoordelen of de uitvoering van de Professionele Taxatiedienst, naar de omstandigheden beoordeeld, valt onder dit subreglement en zal hij dit toelichten in het taxatierapport.

Artikel 4.

Tenzij het tegendeel blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat:

  • een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd;
  • een verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en omgekeerd;
  • een verwijzing naar een artikel een verwijzing naar een artikel van dit reglement.