Subreglement Grootzakelijk Vastgoed

Download dit document

Hoofdstuk 2. Vereisten aan de Register-Taxateur

Artikel 5. Inschrijving Kamer BV

De Register-Taxateur die de Professionele Taxatiedienst ten aanzien van GZV wil verrichten dient te zijn ingeschreven in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van het Register.

Paragraaf 2.1 Verkrijgen aantekening GZV

Artikel 6. Aantekening GZV

Op verzoek van de Register-Taxateur toetst NRVT of de Register-Taxateur voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in dit subreglement en neemt, indien dat het geval is, daarvan een aantekening op in het Register.

Artikel 7. Opleidingsvereisten

De Register-Taxateur dient te beschikken over:

a. een bachelor- of masterdiploma van een erkende instelling voor hoger onderwijs in een studierichting waarmee de Vastgoedtaxateur de vereiste kennis heeft verkregen voor het kunnen verrichten van de Professionele Taxatiedienst ten aanzien van GZV;

of

b. een bachelor- of masterdiploma van een erkende instelling voor hoger onderwijs in de studierichtingen bedrijfskunde, bouwkunde, economie, rechten of planologie, mits dit diploma is aangevuld met (een) diploma(’s) of (een) certifica(a)t(en) waarmee de Vastgoedtaxateur de vereiste kennis heeft verkregen voor het kunnen verrichten van de Professionele Taxatiedienst ten aanzien van GZV.

Artikel 8. Werkervaring

8.1 De Register-Taxateur die de Professionele Taxatiedienst ten aanzien van GZV wil verrichten, dient aan te tonen:

  • dat hij zich in de praktijk overwegend bezighoudt met taxatiewerkzaamheden; en
  • dat hij beschikt over minimaal drie jaar professionele werkervaring als RegisterTaxateur in de Kamer BV; en
  • dat hij jaarlijks, ten minste als mede-ondertekenaar, tien taxaties ten aanzien van GZV heeft verricht in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten.

8.2 Voor zover de Register-Taxateur niet kan aantonen tien taxaties ten aanzien van GZV per jaar te hebben verricht, dient hij aan te tonen dat hij niettemin over voldoende vakbekwaamheid beschikt om de Professionele Taxatiedienst ten aanzien van GZV te verrichten, bijvoorbeeld door aan te tonen dat hij per jaar een aantal zeer omvangrijke specialistische taxaties heeft verricht in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten en dat deze werkzaamheden meer dan 50% van zijn totale werkzaamheden vormen.

Artikel 9. Assessment

De Register-Taxateur die wenst dat NRVT in het Register opneemt dat hij voldoet aan de vereisten van dit reglement, dient met goed gevolg een door NRVT erkend assessment af te ronden, waaruit blijkt dat hij beschikt over de vereiste theoretische en praktische kennis voor het verrichten van de Professionele Taxatiedienst ten aanzien van GZV.

Paragraaf 2.2 Vereisten tijdens de registratie met aantekening

Artikel 10. Minimum aantal taxaties

10.1 De Register-Taxateur die de aantekening GZV heeft verkregen dient aan NRVT aan te kunnen tonen dat hij per jaar ten minste tien taxaties ten aanzien van GZV heeft verricht die in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten zijn uitgevoerd.

10.2 Voor zover de Register-Taxateur niet in staat is tien taxaties ten aanzien van GZV per jaar te verrichten, dient hij aan te kunnen tonen dat hij niettemin over voldoende vakbekwaamheid beschikt om de Taxatiedienst ten aanzien van GZV te verrichten, bijvoorbeeld door aan te tonen dat hij per jaar een aantal zeer omvangrijke specialistische taxaties ten aanzien van GZV heeft verricht in overeenstemming met de daarvoor geldende vereisten.

Artikel 11. Permanente educatie

11.1 De Register-Taxateur houdt zijn kennis en vaardigheden op het voor zijn beroepsuitoefening vereiste niveau door te voldoen aan de vereisten die in het Reglement Permanente Educatie worden gesteld.

11.2 De Register-Taxateur rapporteert op de door NRVT aangewezen wijze dat hij aan het vereiste in het vorige artikellid heeft voldaan.

Artikel 12. Doorlopend toezicht

Gedurende zijn inschrijving is de Register-Taxateur onderworpen aan Doorlopend Toezicht van NRVT, in het kader waarvan wordt gecontroleerd in hoeverre de Register-Taxateur zich houdt en voldoet aan de door NRVT aan hem gestelde vereisten.

Artikel 13. Tuchtrechtspraak

De Register-Taxateur is onderworpen aan Tuchtrechtspraak. Het Tuchtcollege behandelt een tegen een Register-Taxateur ingediende klacht en kan aan de Register-Taxateur een maatregel opleggen.

Artikel 14. Belangenverstrengeling

Indien binnen de organisatie waaraan de Register-Taxateur is verbonden activiteiten worden verricht die mogelijk kunnen leiden tot conflicterende belangen ten aanzien van een uit te voeren Professionele Taxatiedienst, spant de Register-Taxateur die de Professionele Taxatiedienst zal verrichten, zich ervoor in dat er binnen zijn organisatie “Chinese Walls” zijn die ongepaste beïnvloeding of informatie-uitwisseling tussen de verschillende conflicterende onderdelen voorkomen. Indien deze situatie zich voordoet, meldt de Register-Taxateur dit aan zijn opdrachtgever en legt hij de door hem getroffen maatregelen vast. Voornoemde ongepaste beïnvloeding of informatie-uitwisseling kan worden voorkomen doordat:

  • de personen die optreden voor conflicterende onderdelen, verschillende personen zijn. Dit geldt ook voor de daarbij betrokken medewerkers op het secretariaat en andere ondersteunende afdelingen;
  • de betreffende personen zoveel als mogelijk fysiek gescheiden zijn, dat wil zeggen ten minste in verschillende delen van een gebouw zijn ondergebracht, zo niet in verschillende gebouwen;
  • geen enkele informatie die verband houdt met een bepaalde activiteit, hoe ook gehouden, op enig tijdstip toegankelijk is voor personen die een daarmee conflicterende activiteit verrichten of daarbij betrokken zijn en doordat informatie in schriftelijke vorm in afzonderlijke, afgesloten ruimtes wordt bewaard;
  • de organisatie in het interne trainings- en opleidingsaanbod voldoende aandacht besteedt aan het fundamentele beginsel van onafhankelijkheid, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan het voorkomen van belangenverstrengeling en het omgaan met conflicterende activiteiten.

Artikel 15. Beëindiging van de aantekening GZV

De aantekening GZV wordt beëindigd:

a. indien een Register-Taxateur een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan het Bureau richt;

b. door NRVT indien de Register-Taxateur niet voldoet aan de vereisten zoals vermeld in paragraaf 2.2.