Subreglement Grootzakelijk Vastgoed

Download dit document

Bijlage 1. Minimale vereisten taxatierapport

Volledige taxatie GZ Hertaxatie GZ

Markt-
technische update

Opdracht
Benoeming identiteit van de opdrachtgever X X X
Identiteit van de taxateurs X X X
Kwalificatie van de taxateurs X X U
Verklaring onafhankelijkheid / eerdere betrokkenheid bij het object, objectiviteit ten opzichte van de taxatie-opdracht X X U
Doel van de taxatie X X U
Type taxatie (volledige taxatie, hertaxatie, update) X X X
Verwijzing opdrachtbrief afspraken tussen Opdrachtgever en Taxateur X X U
Instructies van de cliënt of ieder ander die betrokken is bij de taxatie X X U
Bevestiging taxatie conform welke standaarden (IVS/ EVS.) X X U
Identificatie van het te taxeren object op basis van Opdracht
Het onderwerp van de taxatie (met omschrijving) X X X
Type object X X X
Gebruik van het object (eigen gebruik/ belegging) X X X
Te taxeren belang X X X
Taxatie
Rapportdatum X X X
Waardepeildatum X X X
Gebeurtenissen na inspectiedatum en na de taxatiedatum O O O
Datum inspectie X X O
Mate van inspectie ter plaatse X X O
Definitie van de getaxeerde waarde X X U
Getaxeerde waarde(n) in cijfers en woorden X X X
Gebruikte valuta (Euro) X X X
Gehanteerde taxatiemethodiek X X U
Verklaring controlerend taxateur X X X
Uitgangspunten X X U
Bijzondere uitgangspunten X X U
Juridisch
Kadastrale recherche X U U
Titelonderzoek/zakelijke rechten X U U
Eigendomssituatie/erfpachtomschrijving X U U
Bestemming en gebruiksmogelijkheden X U U
Milieuaspecten
Milieuaspecten X U U
Specificaties fysieke aard object
Globale omschrijving X U U
Oppervlakten conform NEN 2580/ aantallen p.p. etc. X U U
Globale beschrijving bouwaard, installaties, materiaalgebruik en indeling van het object etc. X U U
Locatie
Stand en ligging X U U
Bereikbaarheid X U U
Locatieomschrijving X U U
Huursituatie
Gebruikssituatie X X X
Overzichtelijke actuele huurlijst (identiteit huurders, oppervlakte VVO m², expiratiedatum, leegstand etc.) X X X
Bijzonderheden per huurovereenkomst (incentives, allonges etc.) X X X
Bronvermelding: aangeleverde huurovereenkomsten, sideletters, en allonges per huurder X X X
Beoordeling en onderbouwing
Courantheid
Locatiebeoordeling X U U
Objectbeoordeling X U U
Mate van verhuurbaarheid/ gebruik met motivering (beschrijving) X X X
Mate van verkoopbaarheid met motivering (beschrijving) X X X
Risico-analyse
SWOT-analyse X X X
Markt
Marktvisie algemeen X X X
Marktvisie lokaal/ regionaal X X X
Referentietransacties: X X X
-verhuurtransacties / aanbod verhuur X X X
-verkoop- en beleggingstransacties X X X
Toelichting op de waardering
Omschrijving toelichting op de waardering (taxatiebenadering) X U U
Evaluatie
Back-testing: verklaring t.o.v. laatst bekende taxatie indien voorhanden en transparant O X X
Onzekerheid taxatie
Als gevolg van informatievoorziening O O O
Als gevolg van gebrek marktinformatie O O O
Marktomstandigheden O O O
Algemene taxatie-onnauwkeurigheid O O O
Bronvermelding en mate van onderzoek
Lijst bronvermelding (ontvangen informatie en eigen onderzoek Taxateur) X U U
Definities en beschrijving o.a.
Marktwaarde X X U
Markthuur X X U
Omschrijving taxatiebenadering (BAR, NAR, DCF etc.) X X U
Algemene voorwaarden/ uitgangspunten
Algemene uitgangspunten ten aanzien van onderhoud, milieu, gebruik, omzetbelasting (btw) en ontvangen informatie X X U


X = verplicht
O = optioneel, indien van toepassing
U = uitgangspunt op basis van / verwijzing naar vorige taxatie (bij hertaxatie en markttechnische update, mits er ten opzichte van de voorgaande taxatie geen wijzigingen zijn)