Toelichting Objectiviteit & Onafhankelijkheid

Download dit document

Toelichting op toepassing Reglement Gedrags- en beroepsregels NRVT, artikel 11

NRVT heeft ten doel de handhaving en bevordering van een correcte beroepsuitoefening en het instandhouden en bevorderen van de kwaliteit van de Register-Taxateurs en het vertrouwen daarin in het maatschappelijk verkeer. Om dit doel te verwezenlijken is het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT vastgesteld, dat geldt voor iedere Register-Taxateur. Zoals omschreven in artikel 5.1 is elke Register-Taxateur gehouden aan de fundamentele beginselen. Onderdeel van deze fundamentele beginselen zijn objectiviteit en onafhankelijkheid.

Als Register-Taxateur zorgt u ervoor dat u bij de uitvoering van uw werkzaamheden te allen tijde integer handelt. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het tegengaan (ook in schijn) van belangenverstrengeling.

De NRVT-regelgeving is gebaseerd op naleving van fundamentele beginselen wat wil zeggen dat de belangrijkste principes zijn vastgelegd in plaats van dat elke situatie vooraf is beschreven. Hierbij behoort het principe “comply or explain”, te vertalen als “pas toe of leg uit” of “naleven of uitleggen”. Dit betekent dat u zich conformeert aan de regelgeving, tenzij u in een bijzonder geval daarvan meent te moeten afwijken, waarbij u altijd verantwoordt waarom u dit doet.. Het is dus uw plicht om gemaakte keuzes te verantwoorden en te documenteren. Het dossier zal altijd duidelijk moeten maken welke afwegingen u hebt gemaakt. Bij een eventuele audit zal NRVT controleren of u zich hier aan houdt. Hebt u een collega, het NRVT of een andere deskundige geconsulteerd, leg dit dan ook vast.

Een onvermijdelijk gevolg van op principes gebaseerde regelgeving, is dat het niet voor iedereen in alle gevallen direct duidelijk is of een opdracht kan worden uitgevoerd. Met deze toelichting beoogt NRVT taxateurs nadere uitleg te geven ter zake van een specifiek onderdeel van de uitoefening van het taxatieberoep, namelijk artikel 11 van de gedrags- en beroepsregels. Het is niet de intentie om met deze toelichting aanvullende regelgeving te formuleren. Ook zijn de hier genoemde voorbeelden niet bedoeld om uitputtend te zijn. Ze beogen slechts u behulpzaam te zijn bij de uitleg ervan en u te wijzen op de verantwoordingsplicht.

Het doel van deze toelichting is met name u als Register-Taxateur bewust te maken van eventuele bedreigingen ten aanzien van uw onafhankelijkheid en objectiviteit. Deze bewustwording is van cruciaal belang. In deze toelichting staan enkele vragen centraal die bij elke opdracht de revue moeten passeren! De basisvraag die u als Register-Taxateur voor aanvang van elke taxatieopdracht (een professionele taxatiedienst), niet zijnde een “specifiek overeengekomen werkzaamheid”, positief moet kunnen beantwoorden is: “ben ik vrij en in staat om deze opdracht uit te voeren?”

Deze vraag vertaalt zich in een drietal aspecten:

  • Ben ik deskundig?
  • Ben ik onafhankelijk?
  • Ben ik objectief?

U dient zich telkens weer bewust en professioneel kritisch af te vragen in hoeverre er bedreigingen bestaan ten aanzien van uw objectiviteit en onafhankelijkheid en zo ja, in hoeverre het mogelijk is maatregelen te nemen om deze bedreiging weg te nemen of te mitigeren. De vraag moet niet alleen bij aanvang worden gesteld maar telkens weer gedurende het proces. Deze afwegingen en de eventuele genomen maatregelen legt u altijd vast in uw taxatiedossier.