Toelichting Objectiviteit & Onafhankelijkheid

Download dit document

Onafhankelijkheid

Onafhankelijk is niet hetzelfde als ongebonden. Een Register-Taxateur kan gebonden zijn aan een overeenkomst, een organisatie et cetera maar dient in zijn waardeoordeel altijd onafhankelijk te zijn. Er spelen in elke taxatie belangen, ook voor u als Register-Taxateur. Zo wilt u de honorering voor uw werk ontvangen en een relatie opbouwen dan wel behouden met een opdrachtgever. Een eerdere betrokkenheid van u dan wel uw organisatie bij een object of een relatie vraagt om een nadere afweging of dit een belemmering kan zijn in het taxatieproces. De grens is niet zwart-wit en daarom wordt in dit hoofdstuk een aantal voorbeelden benoemd waar deze grens al dan niet wordt overschreden.

Eerdere betrokkenheid

De eventuele eerdere betrokkenheid2 dient u niet alleen te beoordelen vanuit uw eigen persoon maar ook vanuit uw organisatie. Het begrip organisatie dient u in dit kader breed te interpreteren. Het gaat om die vormen van samenwerking waarbij volgens de verkeersopvattingen sprake is van één organisatie dan wel de beleving dat sprake is van één organisatie.

Betrokkenheid object

Op het moment dat u een verzoek krijgt een object te taxeren kan het zijn dat u, dan wel uw collega betrokkenheid heeft (gehad) bij dit object. Op het moment dat er sprake is van eerdere betrokkenheid meldt u dit altijd, maar betekent dit niet automatisch dat u niet mag taxeren. Afhankelijk van de rol die is c.q. wordt vervuld en wanneer u betrokken bent (geweest) kunt u de taxatie opdracht aannemen of dient u deze te weigeren. In de onderstaande voorbeelden worden enkele situaties benoemd die u richting geven om uw eigen afweging te kunnen maken.

geen (directe) bedreiging (mogelijke) bedreiging
 • U heeft in het verleden voor een pand een advies- of bemiddelingsdienst verleend maar geen van de toen betrokken partijen is nu nog belanghebbende in de taxatie
 • U heeft een pand eerder getaxeerd en er is sprake van een markttechnische update dan wel een hertaxatie
 • U heeft in het verleden een (aan-/verkoop) advies over het pand uitgebracht in het kader van acquisitie, maar u heeft geen verdere opdracht gehad en bent niet betrokken geweest bij deze transactie en wilt nu het pand taxeren
 • U taxeert een object voor 2 gezamenlijke opdrachtgevers en brengt hiervoor één rapport uit
 • U heeft eerder een portefeuille getaxeerd en wordt nu gevraagd één object uit deze portefeuille te waarderen voor dezelfde opdrachtgever
 • Et cetera
 • U heeft (recent) voor een pand een (betaalde) advies- keurings- of bemiddelingsdienst verleend en minimaal één van de betrokken partijen is nu nog belanghebbende in de taxatie
 • U heeft diensten verleend in het kader van aan- of verkoop dan wel aan- of verhuur van het object, dan wel voert het beheer over het vastgoed en wilt voor een belanghebbende betrokken bij de hiervoor genoemde diensten dit zelfde vastgoed waarderen
 • U taxeert tegelijkertijd hetzelfde vastgoed voor 2 verschillende opdrachtgevers en brengt hiervoor 2 gescheiden rapporten uit
 • U heeft eerder een portefeuille getaxeerd en wordt aansluitend gevraagd één object uit deze portefeuille te waarderen voor een andere opdrachtgever
 • Et cetera


Eerdere betrokkenheid meldt u dus altijd, al voorafgaand aan de opdrachtverstrekking, en u legt uit waarom deze eerdere betrokkenheid u niet hindert bij uw huidige waardering. Op het moment dat de eerdere betrokkenheid bestaat uit een waardering kan de verplichting ontstaan om een vergelijk te maken tussen de huidige en de vorige waardering (zogenaamde backtest). Als sprake is van een markttechnische update of van een hertaxatie is deze backtest altijd verplicht. Deze dient altijd minimaal uit een kwalitatieve vergelijking te bestaan. Op het moment dat er sprake is van een nieuwe taxatie (bijvoorbeeld ander doel of andere belanghebbenden) dient bij deze backtest wel de vertrouwelijkheid van het voorgaande dossier te worden geborgd door de details van deze exercitie te beperken tot opname in het dossier. Als de eerdere waardering, dan wel betrokkenheid, langer dan 3 jaar geleden is, kan normaliter worden volstaan met uitsluitend de vermelding van deze eerdere betrokkenheid.

Betrokkenheid relatie

De (eerdere) betrokkenheid op het niveau van een relatie is minstens net zo belangrijk als de eerdere betrokkenheid bij een object. Ook op dit punt dient dit beschouwd te worden zowel vanuit de Register-Taxateur als de organisatie waaraan de Register-Taxateur is verbonden. Er zijn vele vormen van relaties zowel persoonlijk als zakelijk. Hierbij moet worden gekeken naar zowel de formele als de feitelijke relatie.

Als sprake is van een nauwe persoonlijke band betekent dit dat de Register-Taxateur de opdracht niet moet aannemen. Ditzelfde geldt als er sprake is van een zakelijke verwevenheid dan wel een innige betrokkenheid, ook dan behoort u de opdracht te weigeren. De Register-Taxateur dient altijd op gepaste afstand te staan tot enige belanghebbende bij een taxatie. Ook op dit punt gaat het om het voorkomen van de schijn en niet alleen om die gevallen waarbij het onomstotelijk vaststaat.

geen (directe) bedreiging (mogelijke) bedreiging
 • U taxeert voor iemand van een concurrerend kantoor van een andere organisatie, waar u verder geen (in)formele band mee heeft
 • U taxeert voor een bekende waarmee u verder geen andere belangen of relatie deelt
 • U taxeert geregeld voor een vaste opdrachtgever maar blijft bij deze opdrachtgever onder de grens van 25% van uw omzet
 • Et cetera
 • U taxeert voor een collega uit uw eigen organisatie dan wel team, dan wel een andere vestiging van uw eigen organisatie
 • U taxeert voor naaste familieleden c.q. gezinsleden
 • U taxeert voor een goede vriend
 • U taxeert voor, in opdracht van of via bemiddeling door een zakelijke relatie met wie u zakelijke dan wel financiële belangen deelt
 • Het financiële belang van een opdrachtgever komt structureel uit boven de grens van 25% van uw omzet
 • U taxeert voor financieringen waarbij uw zakenpartner de financiering regelt dan wel verstrekt
 • Et cetera


Andere vormen van betrokkenheid

Wanneer u, of het taxatiebedrijf waarvoor u werkt, een financieel belang heeft bij het slagen van de transactie waar de taxatie voor wordt verricht, is er sprake van een zodanige betrokkenheid, dat dit aan uw objectiviteit en onafhankelijkheid in de weg staat. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als u als Register-Taxateur ook meedeelt in de (financiële) resultaten van financieringen die mede op basis van uw taxatie worden verstrekt.

geen (directe) bedreiging (mogelijke) bedreiging
 • U bent verbonden aan een organisatie die uw taxatieproces ondersteunt en/of toezicht houdt op de kwaliteit maar geen belang heeft bij deze taxaties
 • U bent gevestigd in hetzelfde bedrijfs(verzamel)gebouw als uw opdrachtgever / opdrachtverstrekker (eigen voordeur)
 • U taxeert het vastgoed van iemand die net als u lid is van een bepaalde organisatie maar met wie u verder zelf geen bijzondere band heeft
 • Et cetera
 • U bent financieel afhankelijk van deze ene opdracht
 • U bent financieel afhankelijk van één bepaalde opdrachtgever -verstrekker c.q. bemiddelaar (ongeacht wie de formele opdrachtgever is)
 • U bent gevestigd in dezelfde bedrijfsruimte als uw opdrachtgever / opdrachtverstrekker (gedeelde voordeur)
 • U taxeert vastgoed van een organisatie waar u zelf actief bij betrokken bent (bijvoorbeeld als lid of als sponsor)
 • Et cetera


Bij zakelijke belangen moet niet alleen worden gekeken naar eventuele formele juridische verbondenheid tussen de Register-Taxateur (en diens organisatie) en eventuele belanghebbenden bij een taxatie maar ook naar eventuele feitelijke relaties dan wel belangen die verder kunnen reiken dan die van alleen de taxatie zelf.

2 Op dit aspect worden door bepaalde geldverstrekkers aanvullende eisen gesteld zoals bijvoorbeeld bij de taxatie van de huidige woning en de aangekochte woning.