Praktijkhandreiking Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Download dit document

Inleiding

Bij het verrichten van een Professionele Taxatiedienst is de Register-Taxateur verplicht de internationaal geldende taxatiestandaard van de International Valuation Standards Council (bekend als IVS) of van TEGoVA (bekend als EVS) toe te passen. Het is aan de Taxateur hier een keuze in te maken.

Deze Praktijkhandreiking geeft een nadere uitleg en invulling aan de regels uit EVS en IVS en is van toepassing op de Register-Taxateur die een Professionele Taxatiedienst verricht ten aanzien van landelijk en agrarisch Vastgoed. Onder landelijk en agrarisch vastgoed wordt verstaan een vastgoedobject of complex van vastgoedobjecten dat qua aard en gebruik gerelateerd is aan het landelijk en agrarisch gebied. (Daarbij valt te denken aan objecten voor agrarisch gebruik en/of natuurdoeleinden of die recreatie en/of landgoed als (hoofd)bestemming hebben, infrastructurele objecten en woonobjecten buiten de bebouwde kom daaronder begrepen).

Deze handreikingen zijn geen dwingende voorschriften, maar bevatten expliciete, praktische sjablonen en aanbevelingen waaraan Register-Taxateurs in principe moeten voldoen om kwalitatief toereikende Professionele Taxatiediensten te verrichten. Aangezien de aanbevelingen gericht zijn op ‘doorsnee taxaties’ en de praktijk complexer kan zijn dan in de handreiking is weergegeven, kunnen Register-Taxateurs in individuele gevallen afwijken van deze aanbevelingen. De Register-Taxateur moet een afwijking beargumenteren en vastleggen in het Dossier en het Taxatierapport.

Tenzij in deze Praktijkhandreiking het tegendeel blijkt of kennelijk anders is bedoeld omvat:

  • een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd;
  • een verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en omgekeerd.
     

Per 1 oktober 2020 zijn de volgende wijzigingen in de praktijkhandreiking aangebracht:

Aan 2. Onafhankelijkheid is sub c. toegevoegd.
6. Taxatierapport sub d. is vervangen door 7. Concepttaxaties. De nummering van de daar op volgende onderwerpen is daardoor versprongen.
Per 1 april 2021 is aan 2. een link toegevoegd naar de Toelichting Objectiviteit en Onafhankelijkheid van 30 maart 2021
Per 1 januari 2022 is 3. Belangenverstrengeling toegevoegd.