Praktijkhandreiking Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Download dit document

Bijlage 1. Rapportage vereisten

Landelijk en Agrarisch Vastgoed Volledige taxatie Hertaxatie Markt-
technische update
Opdracht
Benoeming identiteit van de Opdrachtgever X X X
Naam van de Taxateur(s) X X X
Kwalificatie van de Taxateur(s) X X U
Verklaring onafhankelijkheid / eerdere betrokkenheid bij het object, objectiviteit ten opzichte van de taxatie-Opdracht X X U
Doel van de taxatie X X U
Type taxatie (volledige taxatie, hertaxatie, update) X X X
Verwijzing Opdrachtbrief afspraken tussen Opdrachtgever en Taxateur X X U
Instructies van de cliënt of ieder ander die betrokken is bij de taxatie X X U
Bevestiging taxatie conform welke Standaarden (IVS/EVS) X X U
Identificatie van het te taxeren object op basis van Opdracht
Het onderwerp van de taxatie (met omschrijving) X X U
Type object X X U
Gebruik van het object (eigen gebruik/ belegging) X X U
Te taxeren belang X X U
Taxatie
Waardepeildatum X X X
Gebeurtenissen na inspectiedatum en na de waardepeildatum X X -
Datum inspectie X X -
Mate van inspectie ter plaatse X X -
Definitie van de getaxeerde waarde X X U
Getaxeerde waarde(n) in cijfers en woorden X X X
Gebruikte valuta (Euro) X X X
Gehanteerde taxatiemethodiek X X U
Plausibiliteitsverklaring controlerend Taxateur X X
Uitgangspunten X X U
Bijzondere uitgangspunten X X U
Juridisch
Kadastrale recherche X U U
Titelonderzoek/ zakelijke rechten X U U
Eigendomssituatie/ erfpachtomschrijving X U U
Bestemming en gebruiksmogelijkheden X U U
Milieuaspecten
Milieuaspecten X U U
Specificaties fysieke aard object
Globale omschrijving X U U
Oppervlakten conform NEN 2580 X U U
Globale beschrijving bouwaard, installaties, materiaalgebruik en indeling van het object etc. X U U
Locatie
Stand en ligging X U U
Bereikbaarheid X U U
Locatieomschrijving X U U
Huursituatie
Gebruikssituatie X X X
Overzichtelijke actuele huurlijst (huurders, opp VVO m², expiratiedatum, leegstand etc.)
Bijzonderheden per huurovereenkomst (incentives, allonges etc.)
Bronvermelding: aangeleverde huurovereenkomsten, sideletters, en allonges per huurder
Pachtsituatie
Gebruikssituatie X X X
Bijzonderheden per pachtovereenkomst X X X
Bronvermelding: aangeleverde pachtovereenkomsten X X X
Beoordeling en onderbouwing
Courantheid
Locatiebeoordeling X U U
Objectbeoordeling X U U
Mate van verkoopbaarheid met motivatie (beschrijving) X X U
Risico-analyse
SWOT-analyse X X U
Markt
Referentiegegevens:
-verhuurtransacties / aanbod verhuur
-verkooptransacties X X
-beleggingstransacties
Waardebepaling
Uitgewerkte waarderingsberekening/-model X X X
Toelichting op de waardering
Omschrijving toelichting op de waardering (taxatiebenadering)
Evaluatie
Back-testing: Verklaring t.o.v. laatst bekende taxatie indien voorhanden en transparant X X
Onzekerheid taxatie
Als gevolg van informatievoorziening - -
Als gevolg van gebrek marktinformatie - -
Marktomstandigheden - -
Algemene taxatie-onnauwkeurigheid - -
Bronvermelding en mate van onderzoek
Lijst bronvermelding (ontvangen informatie en eigen onderzoek Taxateur) X U U
Definities en beschrijving o.a.
Marktwaarde X X U
Markthuur X X U
Definitie taxatiebenadering (BAR, NAR, DCF etc.) X X U
Algemene voorwaarden/ uitgangspunten
Algemene uitgangspunten ten aanzien van onderhoud, milieu, gebruik, BTW, en ontvangen informatie X X U


X = verplicht
☐ = optioneel, indien van toepassing
U = uitgangspunt op basis van / verwijzing naar vorige volledige taxatie (bij hertaxatie of markttechnische update)