Praktijkhandreiking Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Download dit document

3. Belangenverstrengeling2

a. Een Register-Taxateur moet zich bewust zijn van alles wat zou kunnen worden gezien als een belangenverstrengeling en spant zich in deze vermijden. Wanneer er mogelijk toch sprake is van een belangenverstrengeling, dient dit schriftelijk te worden medegedeeld aan de opdrachtgever, die vervolgens kan kiezen of hij de opdracht wel of niet wil verstrekken.

b. Indien binnen de organisatie waaraan de Register-Taxateur is verbonden activiteiten worden verricht die mogelijk kunnen leiden tot conflicterende belangen ten aanzien van een uit te voeren Professionele Taxatiedienst, spant de RegisterTaxateur die de Professionele Taxatiedienst zal verrichten, zich ervoor in dat er binnen zijn organisatie geen beïnvloeding of uitwisseling van vertrouwelijke informatie (elektronisch of anderszins) plaats vindt tussen de verschillende conflicterende onderdelen of personen.

2 Dit item is toegevoegd per 1 januari 2022. Zie ook EVS 2020, EVS 3, 5.2 e.v