Reglement Doorlopend Toezicht

Download dit document

1. Inleiding

1.1

Dit reglement is een Reglement als bedoeld in artikel 1 sub q van de Statuten (van NRVT).

1.2

In aanvulling op de Statuten gelden in dit reglement de volgende begrippen:

a. Auditor: een door NRVT aangewezen natuurlijke persoon die in het kader van doorlopend toezicht door NRVT een Toetsing uitvoert[1].

b. Gevolmachtigde: degene die op grond van de Statuten middels een bestuursbesluit de bevoegdheid heeft om namens het Bestuur, al dan niet na Toetsing, te besluiten dat:

-   een Register-Taxateur een (fatale) termijn wordt verleend om alsnog aan zijn verplichtingen met betrekking tot doorlopende toezicht jegens NRVT te voldoen;

-   een tuchtklacht tegen een Register-Taxateur wordt ingediend;

-   een Register-Taxateur al dan niet een aanwijzing wordt gegeven.

c. Toetsing: een (kwaliteits)onderzoek naar het functioneren van een Register-Taxateur door NRVT ten behoeve van de statutaire doelstellingen van NRVT. Toetsing wordt ook wel aangeduid als ‘audit’.

d. Commissie Toezicht: een commissie, bestaande uit minimaal drie leden met als voorzitter de directeur van het Bureau, die het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde adviseert over    een eventueel te geven aanwijzing(en) of het indienen van een tuchtklacht bij het Tuchtcollege na Toetsing. Tevens heeft deze commissie tot taak de administratieve handelingen te verrichten omtrent de bezwaarschriftenprocedure, het eventueel horen van Bezwaarde en het adviseren van het Bestuur over de beslissing op bezwaar.

e. Bezwaarde: de Register-Taxateur die bezwaar maakt tegen het besluit waarin hem een aanwijzing is gegeven.

 

[1] Een auditor kan een interne auditor zijn, werkzaam bij of voor het Bureau van NRVT, of een externe auditor. De externe auditor is een Register-Taxateur.