Reglement Doorlopend Toezicht

Download dit document

1. Inleiding

1.1

Dit reglement is een Reglement als bedoeld in artikel 1 sub q van de Statuten (van NRVT).

1.2

In aanvulling op de Statuten gelden in dit reglement de volgende begrippen:

a. Auditor: een door NRVT aangewezen natuurlijke persoon die het doorlopend toezicht in opdracht van en ten behoeve van NRVT op een Register-Taxateur uitoefent.

b. Gevolmachtigde: degene die op grond van de Statuten middels een bestuursbesluit de bevoegdheid heeft om namens het Bestuur, al dan niet na Toetsing, te besluiten dat:

- een Register-Taxateur een (fatale) termijn wordt verleend om alsnog aan zijn verplichtingen met betrekking tot doorlopende toezicht jegens NRVT te voldoen;

- een tuchtklacht tegen een Register-Taxateur wordt ingediend;

- een Register-Taxateur al dan niet een aanbeveling wordt opgelegd.

c. Toetsing1: een onderzoek naar het functioneren van een Register-Taxateur door NRVT, welk onderzoek kan plaatsvinden ten kantore van NRVT op basis van aangeleverde informatie dan wel ten kantore van de betreffende Register-Taxateur.

d. Commissie Toezicht: een commissie bestaande uit minimaal drie leden met als voorzitter de directeur van het Bureau, die het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde adviseert over eventueel op te leggen aanbeveling(en) of het indienen van een tuchtklacht bij het Tuchtcollege na Toetsing. Tevens heeft deze commissie tot taak de administratieve handelingen te verrichten omtrent de bezwaarschriftenprocedure, het eventueel horen van Bezwaarde en het adviseren van het Bestuur over de beslissing op bezwaar.

e. Bezwaarde: de Register-Taxateur die op grond van artikel 4.6, artikel 6.1 of artikel 6.2 van dit Reglement, bezwaar maakt tegen het besluit, waaronder de inhoud van, de uitkomsten van of de aanbevelingen in het rapport.


1 Een toetsing wordt ook wel aangeduid als een ‘audit’. De toetsing ten kantore van NRVT wordt ook wel een ‘desk audit’ genoemd; een onderzoek ten kantore van de Register-Taxateur een ‘field audit’.