Reglement Doorlopend Toezicht

Download dit document

Hoofdstuk 2

8. Indienen van Bezwaar

8.1

Uitsluitend Bezwaarde kan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het Bestuur.

8.2

Een bezwaarschrift dient te worden ingediend bij het Bestuur op het adres zoals vermeld op de website van NRVT. Het bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend op het e-mailadres zoals vermeld op de website.

8.3

Het bezwaarschrift bevat in elk geval:

a. de naam van Bezwaarde, alsmede zijn adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer van Bezwaarde waarop hij kan worden bereikt;

b. de gronden waarop het bezwaar berust;

c. de mededeling of Bezwaarde al dan niet afziet van een eventuele hoorzitting;

d. alle voor de beoordeling van het bezwaar van belang zijnde berichten en afschriften van relevante stukken, waaronder in elk geval de met NRVT gevoerde correspondentie en diens (mogelijke) standpuntbepaling van Bezwaarde, en;

e. de dagtekening en ondertekening door Bezwaarde.

8.4

Indien Bezwaarde zich laat bijstaan door een gemachtigde dient laatstgenoemde onverwijld een schriftelijke machtiging aan het Bestuur te overleggen.

8.5

Een bezwaarschrift dient binnen een termijn van vier weken na datum van verzending van het besluit aan Bezwaarde, door het Bestuur te zijn ontvangen. Bezwaarde ontvangt een ontvangstbevestiging van zijn bezwaarschrift.

8.6

Alle correspondentie van en naar het Bestuur verloopt via de Commissie Toezicht. Dit geschiedt zoveel mogelijk per e-mail op het door Bezwaarde opgegeven emailadres.

8.7

De Commissie Toezicht kan bij een geconstateerd gebrek van een voorschrift als bedoeld in artikel 8.3 aan Bezwaarde een termijn stellen om het verzuim te herstellen. De Commissie Toezicht stuurt binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een verzoek om herstel van het verzuim naar Bezwaarde.

Bezwaarde dient binnen twee weken na het verzoek dit verzuim schriftelijk te hebben hersteld. Indien Bezwaarde hiervan geen dan wel niet genoegzaam gebruik heeft gemaakt, kan het Bestuur het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.

8.8

Het Bestuur stelt Bezwaarde zo spoedig mogelijk op de hoogte als het bezwaar niet-ontvankelijk is of om andere redenen niet in behandeling kan worden genomen.

8.9

Een bezwaar wordt pas in behandeling genomen nadat is vastgesteld dat het bezwaarschrift voldoet aan de gestelde eisen als bedoeld in de artikelen 8.3 en 8.4.

8.10

De Commissie Toezicht stelt Bezwaarde schriftelijk op de hoogte dat zijn bezwaar in behandeling wordt genomen.

9. Rechtsgevolg

De werking van het besluit wordt opgeschort totdat de bezwaartermijn is verstreken of, indien bezwaar is ingesteld, op het bezwaar is beslist.

10. De Commissie Toezicht

Het Bestuur kan zich over de beslissing op bezwaar laten adviseren door de Commissie Toezicht.

11. Hoorzitting

11.1

Na beoordeling van het bezwaarschrift beslist de Commissie Toezicht of er een hoorzitting zal plaatsvinden.

11.2

Indien de Commissie Toezicht geen hoorzitting nodig acht of indien Bezwaarde schriftelijk heeft medegedeeld af te zien van een hoorzitting, adviseert de Commissie Toezicht het Bestuur op basis van de ingediende stukken.

11.3

Indien de Commissie Toezicht een hoorzitting nodig acht stelt zij datum, uur en plaats van de hoorzitting vast.

11.4

De hoorzitting zal in beginsel niet later plaatsvinden dan zes weken na de datum waarop het bezwaar in behandeling is genomen. Uiterlijk drie weken voor de datum van de hoorzitting deelt de Commissie Toezicht de datum, uur en plaats van de hoorzitting aan Bezwaarde mede.

11.5

Bezwaarde kan voor een hoorzitting nadere stukken overleggen, mits deze uiterlijk twee weken voor de datum van de hoorzitting bij de Commissie Toezicht zijn ingediend.

11.5

Alleen met toestemming van de Commissie Toezicht kunnen ter zitting door Bezwaarde nog stukken worden overgelegd. Alvorens toestemming te verlenen, zal de Commissie Toezicht beoordelen of de stukken relevant zijn en eerder hadden kunnen worden ingebracht.

11.7

De Commissie Toezicht houdt geen rekening met stukken die na de hoorzitting worden ingestuurd, tenzij de Commissie Toezicht tijdens de hoorzitting uitdrukkelijk om toezending van die stukken heeft verzocht.

11.8

De Commissie Toezicht kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure nader onderzoek uitvoeren of doen uitvoeren, onder meer middels het opvragen van informatie bij de betrokken Auditor(s).

11.9

De uit het bovengenoemde onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan Bezwaarde gezonden.

11.10

Een hoorzitting van de Commissie Toezicht vindt achter gesloten deuren plaats.

11.11

De voorzitter leidt de hoorzitting.

11.12

Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt, dat wordt ondertekend door de voorzitter van de Commissie Toezicht.

11.13

Indien Bezwaarde niet op de hoorzitting verschijnt brengt de Commissie Toezicht advies uit op basis van de ingediende stukken.

12. Nader onderzoek

12.1

Indien na afloop van de hoorzitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt, kan de Commissie Toezicht dit onderzoek verrichten of doen verrichten.

12.2

De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan Bezwaarde gezonden.

12.3

De Commissie Toezicht kan op basis van de verkregen informatie van het nadere onderzoek een nieuwe hoorzitting bepalen.

12.4

Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid van dit artikel, zijn de bepalingen in dit reglement die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

13. Intrekking van het bezwaar

13.1

Ingeval Bezwaarde het bezwaar wenst in te trekken dient hij dit schriftelijk aan het Bestuur mede te delen. Na ontvangst van de mededeling tot intrekking van het bezwaar wordt dit aan Bezwaarde schriftelijk bevestigd. Indien het bezwaar is ingetrokken wordt de behandeling daarvan beëindigd.

13.2

Intrekking van het bezwaar is mogelijk tot het moment dat de beslissing op bezwaar is genomen.

14. Beraadslaging, besluitvorming en advies

14.1

De Commissie Toezicht beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

14.2

De Commissie Toezicht beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

14.3

Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

14.4

Het advies wordt ondertekend door de voorzitter van de Commissie Toezicht.

14.5

Het advies wordt uiterlijk binnen twee weken na sluiting van de (laatste) hoorzitting aan het Bestuur uitgebracht.

14.6

Indien geen hoorzitting heeft plaatsgevonden zal het advies, uiterlijk binnen twee weken nadat het bezwaarschrift in behandeling is genomen, worden uitgebracht.

15. Beslissing op bezwaar

15.1

Het Bestuur beslist op bezwaar uiterlijk binnen zes weken na de datum van het uitgebrachte advies.

15.2

Indien het Bestuur zich niet laat adviseren door de Commissie Toezicht neemt zij uiterlijk binnen zes weken, nadat het bezwaar in behandeling is genomen, een beslissing op bezwaar op basis van de ingediende stukken.

15.3

Tegen een beslissing op bezwaar staat geen hoger beroep open.

16. Uitsluiting van aansprakelijkheid

16.1

NRVT, het Bestuur, het Bureau en de Commissie Toezicht zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, die voor een Bezwaarde of een derde voortvloeit uit een krachtens dit Reglement behandeld bezwaar.

17. Slotbepalingen

17.1

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Doorlopend Toezicht NRVT.

17.2

Dit reglement vervangt het reglement van 1 juli 2020 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.