Reglement Doorlopend Toezicht

Download dit document

Hoofdstuk 2

8. Indienen van Bezwaar

8.1    

Uitsluitend Bezwaarde kan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het Bestuur.

8.2    

Een bezwaarschrift dient te worden ingediend bij het Bestuur op het adres zoals vermeld op de website van NRVT. Het bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend op het e-mailadres zoals vermeld op de website.

8.3    

Het bezwaarschrift bevat in elk geval:

a.   de naam van Bezwaarde, alsmede zijn adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer van Bezwaarde waarop hij kan worden bereikt;

b.   een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

c.   de gronden waarop het bezwaar berust;

d.   de mededeling of Bezwaarde al dan niet gehoord wenst te worden;

e.   alle voor de beoordeling van het bezwaar van belang zijnde berichten en afschriften van relevante stukken, waaronder in elk geval de met NRVT gevoerde correspondentie en diens (mogelijke) standpuntbepaling van Bezwaarde, en;

f.    de dagtekening en ondertekening door Bezwaarde.

8.4    

Een bezwaarschrift dient binnen een termijn van zes weken na datum van verzending van het besluit aan Bezwaarde, door het Bestuur te zijn ontvangen. Bezwaarde ontvangt een ontvangstbevestiging van zijn bezwaarschrift. Indien het Bestuur het bezwaarschrift niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, wordt het bezwaar niet in behandeling genomen en blijft het besluit in stand. Een bezwaarschrift dat na de in dit artikel genoemde termijn wordt ingediend, wordt behandeld indien het Bestuur van oordeel is dat de Bezwaarde niet geacht kan worden in verzuim te zijn geweest.

8.5    

Alle correspondentie van en naar het Bestuur verloopt via de Commissie Toezicht. Dit geschiedt zoveel mogelijk per e-mail op het door Bezwaarde opgegeven
e-mailadres.

8.6    

Bezwaarde kan zich laten bijstaan door een gemachtigde. Het Bestuur kan van een gemachtigde verlangen dat binnen een door het Bestuur bepaalde termijn een schriftelijke machtiging wordt overgelegd.

8.7    

Wanneer de Commissie Toezicht constateert dat een bezwaarschrift niet voldoet aan de  in artikel 8.3 gestelde eisen, kan deze aan Bezwaarde een termijn van twee weken geven  om het verzuim te herstellen. De Commissie Toezicht stuurt binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een verzoek om herstel van het verzuim naar Bezwaarde.

Indien Bezwaarde het verzuim niet tijdig en/of genoegzaam herstelt, kan het Bestuur het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.

8.8    

Het Bestuur stelt Bezwaarde zo spoedig mogelijk op de hoogte als het bezwaar niet-ontvankelijk is of om andere redenen niet in behandeling kan worden genomen.

8.9   

De Commissie Toezicht stelt Bezwaarde schriftelijk op de hoogte dat zijn bezwaar in behandeling wordt genomen.

9. Rechtsgevolg

De werking van het besluit wordt opgeschort totdat de bezwaartermijn is verstreken of, indien bezwaar is ingesteld, op het bezwaar is beslist.

10. De Commissie Toezicht

Het Bestuur kan zich over de beslissing op bezwaar laten adviseren door de Commissie Toezicht.

11. Hoorzitting[1]

11.1  

Na beoordeling van het bezwaarschrift beslist de Commissie Toezicht of zij een hoorzitting nodig acht.

11.2  

Indien de Commissie Toezicht geen hoorzitting nodig acht of indien Bezwaarde  schriftelijk heeft medegedeeld af te zien van een hoorzitting, adviseert de Commissie Toezicht het Bestuur op basis van de ingediende stukken.

11.3  

Indien de Commissie Toezicht een hoorzitting nodig acht of wanneer Bezwaarde heeft medegedeeld deze te wensen, stelt Commissie Toezichtdatum, uur en plaats van de hoorzitting vast.

11.4  

De hoorzitting zal in beginsel niet later plaatsvinden dan zes weken na de datum waarop het bezwaar in behandeling is genomen. Uiterlijk drie weken voor de datum van de hoorzitting deelt de Commissie Toezicht de datum, uur en plaats van de hoorzitting aan Bezwaarde mede.

11.5  

Bezwaarde kan voor een hoorzitting nadere stukken overleggen, mits deze uiterlijk twee weken voor de datum van de hoorzitting bij de Commissie Toezicht zijn ingediend.

11.6

Alleen met toestemming van de Commissie Toezicht kunnen ter zitting door Bezwaarde nog stukken worden overgelegd. Alvorens toestemming te verlenen, zal de Commissie Toezicht beoordelen of de stukken relevant zijn en eerder hadden kunnen worden ingebracht.

11.7  

De Commissie Toezicht houdt geen rekening met stukken die na de hoorzitting worden ingestuurd, tenzij de Commissie Toezicht tijdens de hoorzitting uitdrukkelijk om toezending van die stukken heeft verzocht.

11.8  

De Commissie Toezicht kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure nader onderzoek uitvoeren of doen uitvoeren, onder meer middels het opvragen van informatie bij de betrokken Auditor(s). 

11.9  

De uit het bovengenoemde onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan Bezwaarde gezonden.

11.10 

Een hoorzitting van de Commissie Toezicht vindt achter gesloten deuren plaats.

11.11 

De voorzitter leidt de hoorzitting.

11.12 

Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt, dat wordt ondertekend door de voorzitter van de Commissie Toezicht.

11.13 

Indien Bezwaarde niet op de hoorzitting verschijnt brengt de Commissie Toezicht advies uit op basis van de ingediende stukken.

 

[1] Een hoorzitting kan op aangeven van NRVT ook online plaatsvinden.

12. Nader onderzoek

12.1  

Indien na afloop van de hoorzitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt, kan de Commissie Toezicht dit onderzoek verrichten of doen verrichten.

12.2  

De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan Bezwaarde gezonden.

12.3  

De Commissie Toezicht kan op basis van de verkregen informatie van het nadere onderzoek een nieuwe hoorzitting bepalen.

12.4  

Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid van dit artikel, zijn de bepalingen in dit reglement die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

13. Intrekking van het bezwaar

13.1  

Ingeval Bezwaarde het bezwaar wenst in te trekken dient hij dit schriftelijk aan het Bestuur mede te delen. Na ontvangst van de mededeling tot intrekking van het bezwaar wordt dit aan Bezwaarde schriftelijk bevestigd. Indien het bezwaar is ingetrokken wordt de behandeling daarvan beëindigd.

13.2  

Intrekking van het bezwaar is mogelijk tot het moment dat de beslissing op bezwaar is genomen.

14. Beraadslaging, besluitvorming en advies

14.1  

De Commissie Toezicht beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies aan het Bestuur.

14.2  

De Commissie Toezicht beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

14.3  

Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Het advies van de Commissie Toezicht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het Bestuur.

14.4  

Het advies wordt ondertekend door de voorzitter van de Commissie Toezicht.

14.5  

Het advies wordt uiterlijk binnen twee weken na sluiting van de (laatste) hoorzitting aan het Bestuur uitgebracht.

14.6  

Indien geen hoorzitting heeft plaatsgevonden zal het advies, uiterlijk binnen twee weken nadat het bezwaarschrift in behandeling is genomen, worden uitgebracht.

15. Beslissing op bezwaar

15.1  

Het Bestuur beslist op bezwaar uiterlijk binnen zes weken na de datum van de (laatste) hoorzitting.

15.2  

Indien het Bestuur zich niet laat adviseren door de Commissie Toezicht neemt zij uiterlijk binnen zes weken, nadat het bezwaar in behandeling is genomen, een beslissing op bezwaar op basis van de ingediende stukken.

15.3  

Tegen een beslissing op bezwaar staat geen hoger beroep open.