Reglement Doorlopend Toezicht

Download dit document

Hoofdstuk 1

2. Algemeen

2.1

Het doorlopend toezicht ziet toe op de naleving door de Register-Taxateur van het bepaalde in:

a.   de door hem met NRVT gesloten aansluitingsovereenkomst voor inschrijving in het Register respectievelijk een Kamer;

b.   de Statuten; en

c.   de voor hem geldende Reglementen.

2.2

De Register-Taxateur verleent alle medewerking aan het door NRVT uit te voeren doorlopend toezicht.

Hij stelt alle gegevens ter beschikking aan NRVT die nodig zijn voor het uitvoeren van een adequaat doorlopend toezicht.

Alle door NRVT of een Auditor gestelde vragen worden door hem zorgvuldig en nauwgezet binnen de daarbij door NRVT of een Auditor gestelde termijn beantwoord. Is geen termijn gesteld, dan zullen de vragen worden beantwoord uiterlijk binnen veertien dagen na de vraagstelling.

2.3

Indien door een Register-Taxateur aan de Auditor overgelegde of meegedeelde informatie is onderworpen aan een contractuele geheimhoudingsplicht, is deze geheimhoudingsplicht overeenkomstig van toepassing ten aanzien van de betreffende Auditor. De Register-Taxateur zal de betreffende Auditor terstond informeren over deze geheimhoudingsplicht.

2.4

Is een Register-Taxateur onderworpen aan een wettelijke geheimhoudingsplicht, dan is het bepaalde in artikel 2.2. niet van toepassing op gegevens of informatie waarop deze wettelijke geheimhoudingsplicht van toepassing is. 

De betreffende Register-Taxateur deelt zulks terstond mede aan de betreffende Auditor.

2.5

Een Auditor vertegenwoordigt NRVT bij een Toetsing.

2.6

Indien een Register-Taxateur de in artikel 2.2 bedoelde verplichting niet of niet tijdig nakomt, kan het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde besluiten, al dan niet na toekenning van een termijn om alsnog aan deze verplichting te voldoen, een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege.

3. Doorlopend toezicht per Kamer

3.1

Het Bestuur kan per Kamer een systeem van doorlopend toezicht, met inachtneming van het bepaalde in dit Reglement, nader uitwerken.

Het Bestuur kan daarbij voor Register-Taxateurs die ingeschreven staan in een Kamer met een aantekening, nadere regels vaststellen.  

3.2

Voordat voor een Kamer een systeem is vastgesteld, zal dit ter advies aan de Centrale Raad worden voorgelegd.

Na vaststelling zullen alle Register-Taxateurs die deel uitmaken van de betreffende Kamer door het Bestuur daaromtrent worden geïnformeerd.

3.3

Het hiervoor  in artikel 3.1 en in artikel 3.2 bepaalde is overeenkomstig van toepassing op wijzigingen.

4. Vormen van doorlopend toezicht

4.1

Het doorlopend toezicht kent onder andere de volgende varianten (niet limitatief) van een toetsing:

Desk audit

4.2

Een desk audit kan worden uitgevoerd door één Auditor.

4.3

Na uitvoering van de desk audit wordt een desk-auditrapport opgesteld. Door de Auditor zal worden vastgesteld of de desk audit wel of geen aanleiding geeft tot nader onderzoek.

4.4    

Wordt door de Auditor geconstateerd dat verder onderzoek gewenst of noodzakelijk is, dan leidt dit tot nader onderzoek. Tegen deze bevindingen van de Auditor betreffende de desk audit staat geen bezwaar open.

4.5    

Wordt door de Auditor geconstateerd dat zonder nader onderzoek een aanwijzing als bedoeld in artikel 6.2 of het indienen van een tuchtklacht als bedoeld in artikel 6.3 zou zijn vereist dan worden de bevindingen van de desk audit aan het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde voorgelegd.

4.6    

Het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde besluit in dat geval binnen vier weken na ontvangst van het desk audit rapport of zij een aanwijzing geeft of een klacht indient bij het Tuchtcollege.  

4.7    

Een besluit als bedoeld in artikel 6.2 en artikel 6.3 wordt niet eerder genomen dan nadat de Register-Taxateur in de gelegenheid is gesteld om binnen een termijn van vier weken te reageren op de bevindingen uit de desk-audit. De Register-Taxateur kan binnen deze vier weken een gemotiveerd verzoek tot verlenging van deze termijn indienen bij NRVT. Indien het Bestuur een aanwijzing heeft gegeven kan de Register-taxateur tegen dit besluit bezwaar maken, zoals omschreven in artikel 6.5. Tegen een besluit van het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde tot het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege staat geen bezwaar open.

4.8    

Het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde kan, alvorens een besluit te nemen als bedoeld in artikel 4.7, binnen twee weken nadat hij de bevindingen uit de  desk audit  heeft ontvangen, ter ondersteuning van haar besluitvorming, advies vragen aan de Commissie Toezicht.

4.9    

De Commissie Toezicht adviseert binnen vier weken na ontvangst van de bevindingen uit de desk audit  het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde omtrent de eventueel aan de Register-Taxateur te geven aanwijzing(en) dan wel het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege. Het advies van de Commissie Toezicht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde.

4.10  

Het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde neemt binnen vier weken na ontvangst van het advies van de Commissie Toezicht, een besluit over de eventueel te geven aanwijzing(en) of in te dienen klacht bij het Tuchtcollege.

4.11  

De genoemde termijnen in de artikelen 4.6, 4.8, 4.9 en 4.10 kunnen eenmalig worden verlengd met een termijn van vier weken.

Field audit

4.12  

Een field audit is een Toetsing waarvan ook een onderzoek ten kantore van de Register-Taxateur of een online auditgesprek deel uitmaakt.

Een field audit kan eventueel worden voorafgegaan door een desk audit.

De datum van het onderzoek ten kantore van de Register-Taxateur of het online auditgesprek, zal ten minste twee weken van te voren door NRVT bekend worden gemaakt aan de betreffende Register-Taxateur. 

De Register-Taxateur kan schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken tegen de gekozen datum bij het Bureau binnen één week na de datum van de in de vorige zin bedoelde mededeling.

Acht het Bureau het bezwaar gegrond, dan zal het Bureau een nieuwe datum vaststellen.

4.13  

Nadat de datum van het onderzoek ten kantore van de Register-Taxateur of het online auditgesprek vast staat, zal NRVT de naam respectievelijk namen van de Auditor(s) aan de betreffende Register-Taxateur meedelen.

4.14  

Binnen één week na de in artikel 4.13 bedoelde mededeling kan de betreffende Register-Taxateur bij het Bestuur een Auditor wraken indien naar zijn mening er gerede twijfel bestaat met betrekking tot diens objectiviteit jegens de betreffende Register-Taxateur.

Deze wraking dient schriftelijk te worden gemotiveerd.

Indien het Bestuur van oordeel is dat deze wraking gegrond is, verzoekt het Bestuur het Bureau een andere Auditor aan te wijzen. Tegen het oordeel van het Bestuur staat geen bezwaar open.

4.15  

De Register-Taxateur staat tijdens het onderzoek ten kantore of het online auditgesprek gedurende kantooruren ter beschikking van de Auditor(s).

4.16  

Na het onderzoek ten kantore van de Register-Taxateur of het online auditgesprek, wordt door de Auditor(s) een concept rapport opgesteld op basis van een door NRVT voorgeschreven format.

4.17  

De Register-Taxateur wordt in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na ontvangst van (de e-mail met betrekking tot) het concept rapport zijn reactie te geven op de bevindingen van dit concept rapport. De Register-Taxateur kan binnen deze vier weken een gemotiveerd verzoek tot verlenging van deze termijn indienen bij NRVT.

4.18  

Na ontvangst van de reactie van de Register-Taxateur of nadat de in 4.17 genoemde termijn onbenut is verstreken, wordt het definitieve rapport door de Auditor(s) opgesteld. De eventuele reactie van de Register-Taxateur wordt aan het auditdossier toegevoegd. Wanneer de reactie van de Register-Taxateur de Auditor(s) aanleiding geeft tot nader onderzoek, wordt het rapport niet eerder definitief opgemaakt dan nadat dit onderzoek is afgerond.

4.19  

Het definitieve rapport dient binnen vier weken na het verstrijken van de in artikel 4.17 genoemde termijn, dan wel na het afronden van het in 4.18 vermelde nadere onderzoek, bij het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde te zijn ingediend.

4.20  

Het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde kan binnen twee weken nadat zij het definitieve rapport heeft ontvangen, ter ondersteuning van haar besluitvorming, advies vragen aan de Commissie Toezicht.

4.21  

De Commissie Toezicht adviseert het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde binnen vier weken na ontvangst de adviesvraag als bedoeld in artikel 4.20 omtrent de eventueel aan de Register-Taxateur te geven aanwijzing(en) dan wel het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege. Het advies van de Commissie Toezicht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde.

4.22  

Het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde neemt binnen zes weken na ontvangst van het definitieve rapport dan wel na ontvangst van het advies van de Commissie Toezicht, een besluit over de eventueel te geven aanwijzing(en) of in te dienen klacht bij het Tuchtcollege.

4.23  

De genoemde termijnen in de artikelen 4.19, 4.20, 4.21 en 4.22 kunnen eenmalig worden verlengd met een termijn van vier weken.

Hertoetsing

4.24

De hertoetsing is de Toetsing waarbij mede wordt beoordeeld of de Register-Taxateur (ten opzichte van een eerdere Toetsing) in voldoende mate de benodigde verbeteringen heeft doorgevoerd om te voldoen aan de gestelde -voor hem geldende- eisen.

Schriftelijk (kwaliteits)onderzoek

4.25

Een schriftelijk (kwaliteits)onderzoek is een beoordeling of de Register-Taxateur aan de voor hem geldende eisen voldoet aan de hand van (een) door hem in te vullen vragenlijst(en), de behaalde PE-punten, en andersoortige door de Register-Taxateur schriftelijk bij NRVT in te leveren informatie.

5. Gemeenschappelijke naam / Meerdere Kamers

5.1

Indien twee of meer Register-Taxateurs samenwerken onder één gemeenschappelijke naam, kan NRVT er voor kiezen het doorlopend toezicht (deels) tegelijkertijd bij deze Register-Taxateurs uit te voeren.

5.2    

Indien een Register-Taxateur is ingeschreven in twee of meer Kamers kan de Toetsing meer Kamers tegelijkertijd betreffen. Het Bestuur is bevoegd hiervoor nadere regels voor te schrijven.

6. Conclusie Bestuur

6.1    

Indien het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde heeft besloten dat de audit geen aanleiding geeft tot het geven van aanwijzingen en/of het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege, zal het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde zulks melden aan de betreffende Register-Taxateurs.
Dit houdt geen goedkeuring in. Het betreft louter een vaststelling.

6.2    

Indien het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde oordeelt dat de audit aanleiding geeft tot vervolgstappen, kan het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde besluiten tot:

(i)  het geven van aanwijzingen zonder een hertoetsing;

(ii)  het voorschrijven dat een opleiding of opleidingen worden gevolgd, al dan niet gevolgd door een hertoetsing;

(iii) het geven van aanwijzingen, gevolgd door een hertoetsing;

(iv) het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege.

Aan de onder (i), (ii) en (iii) vermelde besluiten kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

6.3    

Een besluit als genoemd in artikel 6.2 onder (i), (ii) en (iii) wordt door NRVT aan de betreffende Register-Taxateur toegezonden.

6.4    

Binnen zes weken na toezending van het besluit kan de betreffende Register-Taxateur bezwaar maken tegen het besluit (zoals genoemd in artikel 4.6 en artikel 6.2 sub (i), (ii) en (iii)) door middel van indiening van een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift bij het Bestuur (zie hoofdstuk 2 van dit Reglement).

6.5    

Tegen een besluit van het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde tot het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege staat geen bezwaar open.

6.6    

Als uit een onderzoek, dat in het kader van doorlopend toezicht plaatsvindt dan wel heeft plaatsgevonden, blijkt dat (mogelijk) sprake is van strafbaar handelen c.q. nalaten door de betreffende Register-Taxateur kan NRVT daarvan aangifte doen bij het bevoegd gezag.

7. Uitvoering

7.1    

NRVT is bevoegd het doorlopend toezicht op te dragen aan derden; dit betreft zowel natuurlijke als rechtspersonen.

Het Bestuur is bevoegd nadere eisen voor te schrijven waaraan een Auditor dient te voldoen.

7.2    

De kosten van het doorlopend toezicht als verwoord in dit Reglement zijn voor rekening van NRVT.