Reglement Doorlopend Toezicht

Download dit document

Hoofdstuk 1

2. Algemeen

2.1

Het doorlopend toezicht ziet toe op de naleving door de Register-Taxateur van het bepaalde in:

a. de door hem met NRVT gesloten aansluitingsovereenkomst voor inschrijving in het Register respectievelijk een Kamer;

b. de Statuten; en

c. de voor hem geldende Reglementen.

Doorlopend toezicht vindt plaats door middel van een Toetsing.

2.2

De Register-Taxateur verleent alle medewerking aan het door NRVT uit te voeren doorlopend toezicht.

Hij stelt alle gegevens ter beschikking aan de Auditor die nodig zijn voor het uitvoeren van een adequaat doorlopend toezicht.

Alle door NRVT of een Auditor gestelde vragen worden door hem zorgvuldig en nauwgezet binnen de daarbij door NRVT of een Auditor gestelde termijn beantwoord. Is geen termijn gesteld, dan zullen de vragen worden beantwoord uiterlijk binnen veertien dagen na de vraagstelling.

2.3

Indien door een Register-Taxateur aan de Auditor overgelegde of meegedeelde informatie is onderworpen aan een contractuele geheimhoudingsplicht, is deze geheimhoudingsplicht overeenkomstig van toepassing ten aanzien van de betreffende Auditor. De Register-Taxateur zal de betreffende Auditor terstond informeren over deze geheimhoudingsplicht.

2.4

Is een Register-Taxateur onderworpen aan een wettelijke geheimhoudingsplicht, dan is het bepaalde in artikel 2.2. niet van toepassing op gegevens of informatie waarop deze wettelijke geheimhoudingsplicht van toepassing is.

De betreffende Register-Taxateur deelt zulks terstond mede aan de betreffende Auditor.

2.5

Een Auditor vertegenwoordigt NRVT bij een Toetsing.

2.6

Indien een Register-Taxateur de in artikel 2.2 bedoelde verplichting niet of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

Het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde is alsdan bevoegd te besluiten:

(i) de betreffende Register-Taxateur een (fatale) termijn toe te kennen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen;

(ii) een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege.

3. Doorlopend toezicht per Kamer

3.1

Het Bestuur zal per Kamer een systeem van doorlopend toezicht met inachtneming van het bepaalde in dit Reglement nader uitwerken.

Het Bestuur kan daarbij voor Register-Taxateurs - ingeschreven in een Kamer met een aantekening - nadere regels vaststellen.

3.2

Voordat voor een Kamer een systeem is vastgesteld, zal dit ter advies aan de Centrale Raad worden voorgelegd.

Na vaststelling zullen alle Register-Taxateurs die deel uitmaken van de betreffende Kamer door het Bestuur daaromtrent worden geïnformeerd.

3.3

Het hiervoor onder in artikel 3.1 en 3.2 bepaalde is overeenkomstig van toepassing op wijzigingen.

4. Vormen van doorlopend toezicht

4.1

Het doorlopend toezicht kent onder andere de volgende varianten (niet limitatief) van een toetsing:

Desk audit

4.2

Een desk audit kan worden uitgevoerd door één Auditor.

4.3

Na uitvoering van de desk audit wordt een desk-auditrapport opgesteld. Door de Auditor zal worden vastgesteld of de desk audit wel of geen aanleiding geeft tot nader onderzoek. Zulks zal aan de betreffende Register-Taxateur worden meegedeeld.

4.4

Wordt door de Auditor geconstateerd dat verder onderzoek gewenst of noodzakelijk is, dan leidt dit tot nader onderzoek. Tegen deze bevindingen van de Auditor betreffende de desk audit staat geen bezwaar open.

4.5

Wordt door de Auditor geconstateerd dat zonder nader onderzoek een aanbeveling als bedoeld in artikel 6.2 of het indienen van een tuchtklacht als bedoeld in artikel 6.3 zou zijn vereist dan worden de bevindingen van de desk audit aan het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde voorgelegd.

4.6

Het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde besluit in dat geval binnen vier weken na ontvangst van het desk audit rapport of zij een aanbeveling oplegt of een klacht indient bij het Tuchtcollege. Indien het Bestuur een aanbeveling heeft opgelegd kan de Register-Taxateur tegen dit besluit bezwaar maken, zoals omschreven in artikel 6.5. Tegen een besluit van het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde tot het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege staat geen bezwaar open.

4.7

Het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde kan, alvorens een besluit te nemen als bedoeld in artikel 4.6, binnen twee weken nadat zij het desk audit rapport van de Auditor heeft ontvangen dit rapport voor advies aan de Commissie Toezicht voorleggen.

4.8

De Commissie Toezicht adviseert binnen vier weken na ontvangst van het desk audit rapport het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde omtrent de eventueel aan de Register-Taxateur op te leggen aanbeveling(en) dan wel het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege.

4.9

Het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde neemt binnen vier weken na ontvangst van het advies van de Commissie Toezicht, een besluit over de eventueel op te leggen aanbeveling(en) of in te dienen klacht bij het Tuchtcollege.

4.10

De genoemde termijnen in de artikelen 4.6, 4.7, 4.8 en 4.9 kunnen eenmalig worden verlengd met een termijn van twee weken.

Field audit

4.11

Bij een field audit is sprake van een Toetsing ten kantore van de Register-Taxateur.

De datum van de field audit zal ten minste twee weken van te voren door NRVT bekend worden gemaakt aan de betreffende Register-Taxateur.

De Register-Taxateur kan schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken tegen de gekozen datum bij het Bureau binnen vier dagen na de datum van de in de vorige zin bedoelde mededeling.

Acht het Bureau het bezwaar gegrond, dan zal het Bureau een nieuwe datum vaststellen.

4.12

Nadat de datum van de field audit vast staat, zal NRVT de naam respectievelijk namen van de Auditor(s) aan de betreffende Register-Taxateur meedelen.

4.13

Binnen vijf dagen na de in artikel 4.12 bedoelde mededeling kan de betreffende Register-Taxateur bij het Bestuur een Auditor wraken indien naar zijn mening er gerede twijfel bestaat met betrekking tot diens objectiviteit jegens de betreffende Register-Taxateur.

Deze wraking dient schriftelijk te worden gemotiveerd.

Indien het Bestuur van oordeel is dat deze wraking hout snijdt, verzoekt het Bestuur het Bureau een andere Auditor aan te wijzen.

4.14

Een Toetsing ten kantore van een Register-Taxateur wordt in principe door twee Auditors uitgevoerd.

4.15

De Register-Taxateur staat tijdens het bezoek gedurende kantooruren ter beschikking van de Auditor(s).

4.16

Na de field audit wordt door de Auditor(s) een rapport opgesteld op basis van een door NRVT voorgeschreven format.

4.17

Het rapport dient door de Auditor(s) binnen vier weken na het afronden van de field audit bij het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde te zijn ingediend.

4.18

Het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde kan binnen twee weken nadat zij het rapport van de Auditor heeft ontvangen dit rapport voor advies aan de Commissie Toezicht voorleggen.

4.19

De Commissie Toezicht adviseert binnen vier weken na ontvangst van het rapport het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde omtrent de eventueel aan de RegisterTaxateur op te leggen aanbeveling(en) dan wel het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege.

4.20

Het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde neemt binnen vier weken na ontvangst van het rapport dan wel na ontvangst van het advies van de Commissie Toezicht, een besluit over de eventueel op te leggen aanbeveling(en) of in te dienen klacht bij het Tuchtcollege.

4.21

De genoemde termijnen in de artikelen 4.17, 4.18, 4.19 en 4.20 kunnen eenmalig worden verlengd met een termijn van twee weken.

Hertoetsing

4.22

De hertoetsing is de Toetsing waarbij mede wordt beoordeeld of de RegisterTaxateur (ten opzichte van een eerdere Toetsing) in voldoende mate de benodigde verbeteringen heeft doorgevoerd om te voldoen aan de gestelde -voor hem geldende- eisen.

Schriftelijk onderzoek

4.23

Een schriftelijk onderzoek is een beoordeling of de Register-Taxateur aan de voor hem geldende eisen voldoet aan de hand van (een) door hem in te vullen vragenlijst(en), de behaalde PE-punten, en andersoortige door de RegisterTaxateur schriftelijk bij NRVT in te leveren informatie.

5. Gemeenschappelijke naam / Meerdere Kamers

5.1

Indien twee of meer Register-Taxateurs samenwerken onder één gemeenschappelijke naam, kan het doorlopend toezicht worden uitgevoerd ten aanzien van het samenwerkingsverband, waarmee de Toetsing de samenwerkende Register-Taxateurs gezamenlijk betreft. Het Bestuur is bevoegd hiervoor nadere regels voor te schrijven.

5.2

Indien een Register-Taxateur is ingeschreven in twee of meer Kamers kan de Toetsing meer Kamers tegelijkertijd betreffen. Het Bestuur is bevoegd hiervoor nadere regels voor te schrijven.

6. Conclusie Bestuur

6.1

Indien het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde heeft besloten dat geen aanbevelingen zijn vereist op grond van het field auditrapport, zal het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde zulks melden aan de betreffende Register-Taxateurs en de Auditor(s).

Dit houdt geen goedkeuring in. Het betreft louter een vaststelling.

6.2

Indien het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde oordeelt dat aanbevelingen zijn vereist op grond van het desk of field auditrapport kan het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde het navolgende besluiten:

(i) Het geven van aanwijzingen en het doen van aanbevelingen zonder een Hertoetsing;

(ii) Het voorschrijven van een coaching of het volgen van opleidingen;

(iii) Het geven van aanwijzingen en het doen van aanbevelingen gevolgd door een Hertoetsing;

6.3

Daarnaast heeft het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde de bevoegdheid een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege.

6.4

Het besluit wordt door NRVT aan de betreffende Register-Taxateur toegezonden. Indien gewenst, zal het auditrapport op verzoek van de betreffende Register-Taxateur met hem door de Auditors worden besproken.

6.5

Binnen vier weken na toezending van het besluit kan de betreffende Register-Taxateur bezwaar maken tegen het besluit (zoals genoemd in artikel 4.6, 6.1 en artikel 6.2 sub (i), (ii) en (iii)) door middel van indiening van een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift bij het Bestuur (zie hoofdstuk 2 van dit Reglement).

6.6

Tegen een besluit van het Bestuur dan wel de Gevolmachtigde tot het indienen van een klacht bij het Tuchtcollege staat geen bezwaar open.

6.7

Als uit een onderzoek, dat in het kader van doorlopend toezicht plaatsvindt dan wel heeft plaatsgevonden, blijkt dat (mogelijk) sprake is van strafbaar handelen c.q. nalaten door de betreffende Register-Taxateur kan NRVT daarvan aangifte doen bij het bevoegd gezag.

7. Uitvoering

7.1

NRVT is bevoegd het doorlopend toezicht op te dragen aan derden; dit betreft zowel natuurlijke als rechtspersonen. De opdracht aan een Auditor geschiedt op persoonlijke titel. Het Bestuur is bevoegd nadere eisen voor te schrijven waaraan een Auditor dient te voldoen. Dit kan in de vorm van een profielschets.

7.2

De kosten van het doorlopend toezicht als verwoord in dit Reglement zijn voor rekening van NRVT, zulks met uitzondering van de kosten van een Hertoetsing.

Laatst bedoelde kosten zijn voor rekening van de desbetreffende Register-Taxateur, zulks op basis van jaarlijks door het Bestuur vast te stellen forfaitaire tarieven.

Het Bestuur kan besluiten dat de kosten van een Hertoetsing voor rekening van NRVT zijn.