Reglement Doorlopend Toezicht

Download dit document

Hoofdstuk 3

16. Overschrijding van termijnen

16.1  

De genoemde termijnen in de artikelen 4.6 tot en met 4.11, 4.19 tot en met 4.22, 8.7, 11.4, 14.5, 14.6, 15.1 en 15.2 van dit reglement zijn termijnen zonder een fataal karakter.

17. Uitsluiting van aansprakelijkheid

17.1  

NRVT, het Bestuur, het Bureau en de Commissie Toezicht zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, die voor een Register-Taxateur of een derde voortvloeit uit dit Reglement.

18. Slotbepalingen

18.1  

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Doorlopend Toezicht NRVT.

18.2  

Dit reglement vervangt het reglement van 1 januari 2021 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.