Algemene vragen

01. Wat is het NRVT?

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is een stichting die vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel registreert en zich richt op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs in één centraal register.

02. Wat is de aanleiding tot de oprichting?

Vanwege het publieke belang van vastgoedwaarderingen, zagen zowel marktpartijen als de toezichthouders de noodzaak om op basis van zelfregulering te komen tot meer eenduidigheid en uniformiteit en een verdere professionalisering binnen de taxatiebranche. In goede afstemming met onder meer de AFM en DNB is het NRVT tot stand gekomen.

03. Waarom één centraal register voor vastgoedtaxateurs?

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is opgericht om een uniform, objectief, transparant en controleerbaar zelfregulerend toetsingskader te scheppen voor uitsluitend vastgoedtaxateurs.

04. Wat is het doel van het NRVT?

Het doel van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur en van de transparantie van het proces van vastgoedwaarderingen.

05. Wat doet het NRVT?

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel. Geregistreerde taxateurs voeren de titel Register-Taxateur. Zij zijn vindbaar via de zoekfunctie van het register.

Daarnaast zorgt het NRVT, als centraal register voor vastgoedtaxateurs, voor uniformiteit middels heldere gedrags- en beroepsregels en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie.
Register-Taxateurs confirmeren zich aan de uniforme regels van het NRVT en zijn daarop aanspreekbaar via tuchtrecht. Hiermee bevordert het NRVT de transparantie in de markt.

06. Hoe werkt het NRVT?

Het Register controleert of vastgoedtaxateurs blijvend voldoen aan de toelatings- en beroepseisen. Het register zorgt ervoor dat uitsluitend gekwalificeerde taxateurs worden toegelaten tot het register. taxateurs worden geregistreerd in een of meer Kamers. Hierin zijn de diverse werkgebieden ondergebracht. In totaal zijn er vier Kamers. Dit zijn de kamers Bedrijfsmatig Vastgoed (BV), Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV), Wonen en WOZ.

Geregistreerde taxateurs voeren de titel Register-Taxateur (RT). In het zoeksysteem van het NRVT ‘Vind een taxateur’ zijn alle gekwalificeerde taxateurs in Nederland te vinden.

07. Wie hebben het NRVT opgericht?

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is opgericht door de beroeps- en brancheorganisaties (NVM, NVR, VastgoedPRO en VBO Makelaar) en de registers voor makelaars en taxateurs (RICS, SCVM en VastgoedCert). Zij dragen eraan bij dat vastgoedtaxateurs hun eigen kader krijgen. Dit bevordert de alom gewenste transparantie rondom vastgoedwaarderingen.

08. Hoe wordt het NRVT bestuurd?

Het NRVT wordt bestuurd door een Bestuur, Centrale Raad en Expertcommissies.
 
De taxateurs geven vorm aan de inhoud: toelatingseisen, eisen waaraan opleidingen moeten voldoen, programma’s voor permanente educatie, de gedrags- en beroepssregels en reglementen worden ontwikkeld door de Expertcommissies, bestaande uit vastgoedtaxateurs. De Expertcommissies leggen hun voorstellen ter besluitvorming voor aan de Centrale Raad. Besluiten van de Centrale Raad dienen vervolgens te worden bekrachtigd door het Bestuur.
 
De Centrale Raad is verantwoordelijk voor de toetsing en besluitvorming ten aanzien van voorstellen van de Expertcommissies. Daarbij toetst de Centrale Raad zowel het inhoudelijke als het maatschappelijke draagvlak van de voorstellen. De Centrale Raad bespreekt de voorstellen en legt ze ter besluitvorming voor aan het Bestuur.
 
Het Bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en de continuïteit. Het Bestuur kan besluiten van de Centrale Raad aanvaarden of verwerpen, maar niet amenderen.

09.  Hoe wordt het Bestuur samengesteld?

Het Bestuur bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 
Het Bestuur heeft als primaire verantwoordelijkheid het bewaken van de continuïteit van de stichting en de positie van het NRVT in het maatschappelijk verkeer.

10. Hoe wordt de Centrale Raad samengesteld?

De leden van de Centrale Raad zijn benoemd door het Bestuur. Er zijn leden benoemd in een besluitvormende functie en in een consultatieve functie. De vergaderingen van de Centrale Raad worden geleid door een onafhankelijke voorzitter.

11. Hoe worden de Expertcommissies samengesteld?

De Expertcommissies worden gevormd uit de taxateurs die zijn ingeschreven in een van de vier Kamers van het NRVT: Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ.

12. Hoe wordt een taxateur lid van een Expertcommissie?

De leden van de vier Expertcommissies worden benoemd door het bestuur, op voordracht van de Centrale Raad, uit de Register-Taxateurs van de betreffende Kamers, via een selectieprocedure. De leden worden benoemd vanwege hun inhoudsdeskundigheid, het lidmaatschap van andere organisaties speelt daarbij geen rol.

13. Is het NRVT een commerciële instelling?

Het NRVT is een stichting zonder winstoogmerk die vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel registreert. Ingeschreven vastgoedtaxateurs voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid, respecteren de door het NRVT opgestelde gedrags- en beroepssregels en reglementen, en onderwerpen zich aan het tuchtrecht.

14. Wat is het maatschappelijk belang van het NRVT?

Vastgoedwaarderingen moeten objectief en onafhankelijk tot stand komen, en worden uitgevoerd door gekwalificeerde en ervaren taxateurs op basis van erkende en uniforme regels en richtlijnen. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit van Register-Taxateurs.