Vragen over inschrijven

01. Waarom moet ik me inschrijven in het Register van NRVT?

NRVT houdt het Register waar alle gekwalificeerde taxateurs (Geregistreerde Taxateurs) in Nederland op één centrale plaats vindbaar zijn. Registratie in het Register zal voor taxateurs veelal een eis zijn voor het verkrijgen en accepteren van taxatieopdrachten door partijen als (institutionele) beleggers en financiële instellingen.

02. Welke titel krijgt een ingeschreven taxateur?

Als Geregistreerde Taxateur krijgt u de titel RT toegekend. RT staat voor ‘Register Taxateur’. Deze titel RT is een kwaliteitswaarborg. Met de titel RT toont u aan dat u de vereiste kennis en deskundigheid in huis heeft en betrouwbare taxaties levert.

03. Moet een taxateur nu kiezen tussen het beroep makelaar en taxateur?

Nee, dat hoeft niet. U kunt beide beroepen blijven uitoefenen, onder de voorwaarde dat u zich als Register Taxateur houdt aan de regelgeving die door NRVT is vastgesteld.

04. Ik wil me inschrijven in het Register van NRVT. Wat zijn de toelatingseisen?

In het Reglement Kamers staan per Kamer de toelatingseisen vermeld.

05. Hoe kan ik me inschrijven in het Register van NRVT?

Inschrijven kan door middel van het invullen van de aansluitingsovereenkomst. Daarnaast dient u te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van maximaal 6 maanden oud.

Voor het aanvragen van een VOG is het belangrijk dat u gebruik maakt van het VOG-aanvraagformulier op onze site. Dit formulier is gedeeltelijk door ons ingevuld en voorzien van onze bedrijfsstempel.

Omdat NRVT uw originele VOG moet zien, is het noodzakelijk dat u deze samen met het ingevulde en ondertekende aansluitformulier per post opstuurt naar Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.

NRVT zal uw inschrijving direct in behandeling nemen. Na ontvangst van de ‘hard copies’ en de betaling zal de inschrijving geëffectueerd worden.

06. Hoe vraag ik een VOG aan?

Op de pagina VOG aanvragen vindt u een aanvraagformulier voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) met daarbij een korte instructie.

07. Is registratie in het Register van NRVT verplicht?

Nee, een vastgoedtaxateur is een vrije beroepsbeoefenaar, zonder de verplichting zich waar dan ook te registreren. Registratie in het Register is vrijwillig, maar biedt u als taxateur en de opdrachtgever meerwaarde in de vorm van kwaliteitswaarborg en -controle en toegang tot tuchtrecht. Validatie-instituten en opdrachtgevers kunnen registratie in het Register echter wel verplichtstellen.

08. Wat kost registratie?

Bij de inschrijving betaalt u éénmalig € 130,- entreegeld, onafhankelijk van het aantal Kamers waarvoor u zich inschrijft.

De jaarlijkse bijdrage voor 2018 is als volgt:

 Kamer Wonen  € 240,- per jaar
 Kamer WOZ  € 240,- per jaar
 Kamer BV  € 480,- per jaar
 Kamer LAV  € 480,- per jaar
 Tuchtrecht  € 30,-   per jaar

Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW.

09. In welke Kamers van NRVT kan ik me registreren?

Vastgoedtaxateurs beoefenen allemaal hetzelfde vak, maar op verschillende terreinen en voor uiteenlopende doeleinden. Daarom zijn zij georganiseerd in Kamers. Iedere Kamer is verantwoordelijk voor de uitwerking van de algemene regels naar het eigen deelgebied. Een taxateur kan lid zijn van meerdere Kamers. NRVT kent de volgende Kamers:

  • Bedrijfsmatig Vastgoed (BV)
  • Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV)
  • Wonen
  • WOZ

 

10. Kan ik me inschrijven in meerdere Kamers?

Inschrijving in meerdere Kamers is mogelijk. Wel dient u te voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende Kamers.

11. Vindt er certificering door NRVT plaats?

Nee, NRVT certificeert niet. NRVT houdt het Register. Een taxateur wordt geregistreerd in het Register, indien hij/zij voldoet aan de toelatingseisen. De Geregistreerde Taxateur is bevoegd de titel Register Taxateur (RT) te voeren. NRVT legt de wederzijdse verplichtingen tussen de taxateur en NRVT vast in een aansluitingsovereenkomst.

12. Wordt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook verplicht gesteld?

In de individuele kamerreglementen wordt de taxateur verplicht zich te voorzien van een toereikende beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Onder ‘toereikend’ verstaat het NRVT:

  • de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gericht op de taxatiewerkzaamheden die de bij NRVT ingeschreven taxateur verricht;
  • de hoogte van de dekking past bij risico’s die de ingeschreven taxateur in het kader van zijn taxatieopdrachten aangaat.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is onderwerp van het doorlopend toezicht door het NRVT. Hierbij hanteert NRVT als ondergrens een dekking van
€ 500.000 per gebeurtenis en € 1.000.000 per jaar.

13. Is het verplicht om lid te zijn van een brancheorganisatie?

Als geregistreerd taxateur bent u niet verplicht om lid te zijn van een brancheorganisatie.