Vragen over inschrijven

01. Waarom moet ik me inschrijven in het NRVT?

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is het register waar alle gekwalificeerde taxateurs (Register-Taxateurs) in Nederland op één centrale plaats vindbaar zijn. Registratie in het NRVT zal voor taxateurs veelal een eis zijn voor het verkrijgen en accepteren van taxatieopdrachten door partijen als (institutionele) beleggers en financiële instellingen.

02. Welke titel krijgt een ingeschreven taxateur?

Als geregistreerde taxateur voert u de titel Register-Taxateur, RT. Deze titel is een kwaliteitswaarborg. Met de titel Register-Taxateur van het NRVT toont u aan dat u de vereiste kennis en deskundigheid in huis heeft en betrouwbare taxaties levert.

03. Moet een taxateur nu kiezen tussen het beroep makelaar of taxateur?

Nee, dat hoeft niet. U kunt beide beroepen blijven uitoefenen, onder de voorwaarde dat u zich als Register-Taxateur houdt aan de gedrags- en beroepsregels en reglementen die door het NRVT zijn vastgesteld.

04. Ik wil me inschrijven in het NRVT. Wat zijn de toelatingseisen?

In de Kamerreglementen staan de toelatingseisen vermeld. Bij Bedrijfsmatig Vastgoed staan deze onder hoofdstuk 4 (addendum GZV art. 3.3 en 4.3). Bij Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Wonen staan de toelatingseisen ook onder hoofdstuk 4 en bij WOZ onder artikel 3.

Daarnaast gelden ook de opleidingsvereisten. Deze vindt u op op onze website onder ‘Opleidingsvereisten’.

05. Hoe kan ik me inschrijven in het NRVT?

Inschrijven kan door middel van het invullen van de aansluitingsovereenkomst. Daarnaast dient u te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van maximaal 6 maanden oud.

Voor het aanvragen van een VOG is het belangrijk dat u gebruik maakt van het VOG-aanvraagformulier op onze site. Dit formulier is gedeeltelijk door ons ingevuld en voorzien van onze bedrijfsstempel.

Omdat het NRVT uw originele VOG moet zien, is het noodzakelijk dat u deze samen met het ingevulde en ondertekende aansluitformulier per post opstuurt naar Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.

Het NRVT zal uw inschrijving direct in behandeling nemen. Na ontvangst van de ‘hard copies’ en de betaling zal de inschrijving geëffectueerd worden.

06. Hoe vraag ik een VOG aan?

Op de pagina VOG aanvragen vindt u een aanvraagformulier voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) met daarbij een korte instructie.

07. Is registratie bij het NRVT verplicht?

Nee, een vastgoedtaxateur is een vrije beroepsbeoefenaar zonder de verplichting zich waar dan ook te registreren. Registratie in het NRVT is vrijwillig, maar biedt u als taxateur en de opdrachtgever meerwaarde in de vorm van kwaliteitswaarborg en -controle en toegang tot klachten en tuchtrecht.

08. Wat kost registratie?

Bij de inschrijving betaalt u éénmalig € 130,- entreegeld, onafhankelijk van het aantal Kamers waarvoor u zich inschrijft.
 
De jaarlijkse bijdrage voor 2017 is als volgt:

 Kamer Wonen  € 240,- per jaar
 Kamer WOZ  € 240,- per jaar
 Kamer BV  € 480,- per jaar
 Kamer LAV  € 480,- per jaar
 Tuchtrecht  € 30,-   per jaar

Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW.

09. In welke Kamers van het NRVT kan ik me registreren?

Vastgoedtaxateurs beoefenen allemaal hetzelfde vak, maar op verschillende terreinen en voor uiteenlopende doeleinden. Daarom zijn zij georganiseerd in Kamers. Iedere Kamer is verantwoordelijk voor de uitwerking van de algemene regels naar het eigen deelgebied. Een taxateur kan lid zijn van meerdere Kamers. Het NRVT kent de volgende Kamers:

  • Bedrijfsmatig Vastgoed (BV)
  • Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV)
  • Wonen
  • WOZ

 

10. Kan ik me inschrijven in meerdere Kamers?

Inschrijving in meerdere Kamers is mogelijk. Wel dient u te voldoen aan de toelatingseisen van de betreffende Kamers.

11. Vindt er certificering door het NRVT plaats?

Nee, het NRVT certificeert niet. Het NRVT is een register. Een taxateur wordt geregistreerd, indien hij/zij voldoet aan de toelatingseisen van het register. De geregistreerde taxateur voert dan de titel Register-Taxateur (RT).  Het NRVT legt de wederzijdse verplichtingen tussen de taxateur en het NRVT vast in een aansluitingsovereenkomst.

12. Wordt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook verplicht gesteld?

In de individuele kamerreglementen wordt de taxateur verplicht zich te voorzien van een toereikende beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Onder ‘toereikend’ verstaat het NRVT:

  • de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gericht op de taxatiewerkzaamheden die de bij NRVT ingeschreven taxateur verricht;
  • de hoogte van de dekking past bij risico’s die de ingeschreven taxateur in het kader van zijn taxatieopdrachten aangaat.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is onderwerp van het doorlopend toezicht door het NRVT. Hierbij hanteert het NRVT als ondergrens een dekking van
€ 500.000 per gebeurtenis en € 1.000.000 per jaar.

13. Is het verplicht om lid te zijn van een brancheorganisatie?

Als geregistreerd taxateur bent u niet verplicht om lid te zijn van een brancheorganisatie.

Daarbij dient u wel rekening te houden met het feit dat de NHG en veel geldverstrekkers het valideren van een taxatierapport door een erkend Validatie-instituut verplicht stellen. En Validatie-instituten stellen lidmaatschap bij een brancheorganisatie echter wel verplicht.

14. In de reglementen staat als toelatingseis dat ik een praktijktoets moet afleggen. Hoe gaat dat in zijn werk?

De praktijktoets wordt gegeven door SVM NIVO en Beroepsexamens Makelaars. U kunt direct bij SVM NIVO of Beroepsexamens Makelaars terecht voor meer informatie over de praktijktoets.