Vragen over tuchtrecht

01. Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de taxatie?

Vraag de taxateur om toe te lichten op welke wijze hij tot zijn taxatie is gekomen.

02. Waar kan ik terecht met klachten over een taxateur?

Het kan voorkomen dat u als opdrachtgever niet tevreden bent over het werk van de Register-Taxateur of de wijze waarop u bent behandeld. Uiteraard probeert u er eerst in onderling overleg uit te komen. Lukt dit niet, dan kunt u de klacht of het geschil schriftelijk indienen bij het bureau van de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT.

Uw klacht kunt u mailen naar info@nrvttucht.nl of per post toesturen naar:
Stichting Tuchtrechtspraak NRVT
Postbus 4136
3006 AC ROTTERDAM

03. Wat vermeldt u in de klacht?

Uw klacht voldoet aan de minimumvereisten als u daarin vermeldt:

  • uw naam en contactgegevens
  • de naam, contactgegevens en het registratienummer van de taxateur waarover u klaagt
  • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt
  • waarom u vindt dat de taxateur onjuist heeft gehandeld
  • datum en uw handtekening.

04. Hoe is het tuchtrecht geregeld?

Het centrale tuchtrecht (in eerste aanleg en in hoger beroep) is ondergebracht in een zelfstandige en onafhankelijke stichting: Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. Belanghebbenden (incl. het NRVT zelf) kunnen daar met hun klachten terecht.

05. Wie kan een klacht indienen?

Niet alleen een opdrachtgever kan een klacht indienen. Iedereen die belang heeft bij de taxatie kan een klacht indienen. Ook het NRVT kan een klacht indienen over een aangesloten taxateur.

06. Welke procedure wordt gevolgd als er een klacht is ingediend?

De Stichting Tuchtrechtspraak NRVT heeft een reglement vastgesteld waarin de procedure is opgenomen.

  • Eerst wordt bekeken of de klacht aan de minimumvereisten voldoet. Is dat het geval, dan wordt de klager verzocht het klachtgeld te betalen.
  • Daarna wordt een kamer samengesteld van juristen en inhoudelijk deskundigen. Zij zullen eerst proberen een minnelijke oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan wordt de taxateur gevraagd schriftelijk te reageren op de klacht.
  • Daarna volgt een hoorzitting, waarin klager en beklaagde gehoord worden door de kamer van het tuchtcollege.
  • Vervolgens wordt een schriftelijke uitspraak gedaan. Is de klacht gegrond, dan kunnen maatregelen worden opgelegd.

07. Zijn er kosten aan het tuchtrecht verbonden?

De taxateur betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het tuchtrecht. Dit bedrag wordt door het NRVT aan de Stichting Tuchtrechtspraak afgedragen.

De jaarlijkse bijdrage staat vermeld op de pagina Inschrijven.

08. Kan ik tegen een uitspraak van een tuchtcollege in beroep?

Ja, dat kan. De betrokken partijen kunnen bij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van een tuchtcollege.

09. Hoeveel bedraagt het klachtgeld?

Het klachtgeld bedraagt 150 euro per ingediende klacht. Dit bedrag krijgt de klager terug, wanneer de klacht gegrond is verklaard door het tuchtcollege.

10. Vallen alle vastgoedtaxateurs in Nederland onder het NRVT tuchtrecht?

Nee, alleen de in het Register geregistreerde taxateurs vallen onder het NRVT-tuchtrecht.