Praktijkhandreiking WOZ

Download dit document

Bijlage 1. Rapportage vereisten

Bijlage 1. Rapportage vereisten Volledige taxatie
Opdracht X
Identiteit van de Opdrachtgever O
Identiteit van andere beoogde gebruikers (indien van toepassing) X
Naam van de Taxateurs X
Kwalificatie van de Taxateurs X
Verklaring onafhankelijkheid / eerdere betrokkenheid bij het object, objectiviteit ten opzichte van de taxatie-Opdracht X
Doel van de taxatie X
Type taxatie (volledige taxatie, hertaxatie, update) X
Verwijzing Opdrachtbrief afspraken tussen Opdrachtgever en Taxateur X
Bevestiging taxatie conform welke Standaard (IVS/ EVS) X
Identificatie van het te taxeren object op basis van Opdracht
Het onderwerp van de taxatie (met omschrijving) X
Type object X
Taxatie
Waardepeildatum X
Datum rapport X
Datum inspectie X
Mate van inspectie ter plaatse X
Definitie van de getaxeerde waarde X
Getaxeerde waarde(n) in cijfers en woorden X
Gebruikte valuta (Euro) X
Gehanteerde taxatiemethodiek X
Aard en bron(nen) van de informatie waarop de taxateur zich baseert X
Uitgangspunten X
Bijzondere uitgangspunten (WOZ-ficties) X
Plausibiliteitverklaring controlerend Taxateur O
Juridisch
Kadastrale recherche X
Titelonderzoek/ zakelijke rechten X
Eigendomssituatie/ erfpachtomschrijving X
Bestemming en gebruiksmogelijkheden X
Milieuaspecten
Milieuaspecten X
Specificaties fysieke aard object
Globale omschrijving X
Oppervlakten, aantallen parkeerplaatsen. X
Energielabel O
Bouwjaar / bouwperiode X
Globale beschrijving bouwaard, installaties, materiaalgebruik en indeling van het object etc. X
Locatie
Stand en ligging X
Bereikbaarheid X
Locatieomschrijving X
Huursituatie
Gebruikssituatie X
Overzichtelijke actuele huurlijst (huurders, opp. VVO m², expiratiedatum, leegstand etc.) O
Bijzonderheden per huurovereenkomst (incentives, allonges etc.) O
Bronvermelding: aangeleverde huurovereenkomsten, sideletters, en allonges per huurder O
Beoordeling en onderbouwing
Courantheid
Locatiebeoordeling X
Objectbeoordeling X
Mate van verhuurbaarheid/ gebruik met motivatie (beschrijving) O
Mate van verkoopbaarheid met motivatie (beschrijving) O
Risicoanalyse
SWOT-analyse O
Markt
Referentiegegevens bij courante objecten: X
-verhuurtransacties / aanbod verhuur X
-verkoop- en beleggingstransacties X
Toelichting op de waardering
Omschrijving toelichting op de waardering (taxatiebenadering) O
Evaluatie
Back-testing: Verklaring t.o.v. laatst bekende taxatie indien voorhanden en transparant O
Onzekerheid taxatie
Als gevolg van informatievoorziening O
Als gevolg van gebrek marktinformatie O
Marktomstandigheden O
Algemene taxatie-onnauwkeurigheid O
Bronvermelding en mate van onderzoek
Lijst bronvermelding (ontvangen informatie en eigen onderzoek Taxateur) X
Definities en beschrijving o.a.
Marktwaarde of gecorrigeerde vervangingswaarde X
Markthuur O
Definitie taxatiebenadering (GVW, BAR, NAR, DCF etc.) X
Algemene voorwaarden/ uitgangspunten
Algemene uitgangspunten ten aanzien van onderhoud, milieu, gebruik, BTW, en ontvangen informatie X


X = verplicht
O = optioneel, indien van toepassing