Praktijkhandreiking WOZ

Download dit document

Bijlage 2. Model Plausibiliteitsverklaring

Klik hier voor een Word-versie

Plausibiliteitsverklaring

Ondergetekende, ……………………………………………………………………………………………………………… RT,

verbonden aan …………………………………………………………………………………………,

gevestigd te …………………………………………………………………………………………….,

ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs met het registratienummer RT 000000000

Verklaart:

  1. het taxatierapport d.d. ……………………., [met nummer ………………….*] van het vastgoedobject [, plaatselijk bekend …………………….*] aan de …………………. te {postcode plaats, nummer}, kadastraal bekend {gemeente, sectie, nummer}, getaxeerd door ………………………………… RT, verbonden aan ……………………………………………., gevestigd te …………………………………………………………………………, te hebben beoordeeld op plausibiliteit van de waarde en de onderbouwing van de waarde;
  2. dat het complete taxatierapport met alle bijbehorende bijlagen daartoe is bekeken en beoordeeld. Dit houdt geen garantie in op de volledigheid van de uitgevoerde onderzoeken en de verstrekte bijlagen;
  3. dat hij niet zelf betrokken is of recent is geweest bij het object of de opdrachtgever op zodanige wijze dat dit aan de objectiviteit en onafhankelijkheid in de weg kan staan.
  4. dat de onder 1. genoemde taxateur verantwoordelijk is voor de opname ter plaatse, het onderzoek en de analyse van de gegevens;
  5. zelf geen interne en/of* externe inspectie van het object te hebben gedaan;
  6. dat de in het taxatierapport opgenomen taxatiemethodiek, gegevens en conclusies zijn getoetst en is beoordeeld of de inhoud van het taxatierapport in overeenstemming is met de geldende taxatiestandaarden;
  7. op basis van de beoordeelde stukken van oordeel te zijn dat de getaxeerde marktwaarde ten bedrage van € …………………….. in het taxatierapport plausibel is en het taxatierapport voldoende navolgbaar, aannemelijk en geloofwaardig is

Plaats en datum: …………………………………………………………………………………………………………………..
Naam controlerend taxateur: ……………………………………………………………………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………..

*doorhalen of weglaten hetgeen niet van toepassing is.