Praktijkhandreiking WOZ

Download dit document

6.2 Plausibiliteitstoets

a. Bij de Professionele Taxatiedienst in het kader van de Wet WOZ waarbij de vastgestelde waarde hoger is dan EUR 5.000.000,=, zorgt de Register-Taxateur ervoor dat zijn taxatiewerkzaamheden, alvorens het Taxatierapport wordt uitgebracht, worden onderworpen aan een plausibiliteitstoets door een controlerend, eveneens in de kamer WOZ ingeschreven, Register-Taxateur, tenzij de taxatie is verricht door ten minste twee Register-Taxateurs en alle RegisterTaxateurs het Taxatierapport ondertekenen.

b. De onder a. genoemde plausibiliteitstoets betreft een toets op aannemelijkheid en geloofwaardigheid van de Professionele Taxatiedienst, alsmede een toets of de gehanteerde taxatiemethodiek in overeenstemming met de daaraan gestelde eisen (Wet WOZ, de toepasselijke reglementen van NRVT, EVS en/of IVS) is uitgevoerd.

c. De controlerend Register-Taxateur legt een verklaring af dat hij de plausibiliteitstoets heeft uitgevoerd, welke verklaring bij of in het Taxatierapport wordt gevoegd. Hij ondertekent het Taxatierapport zelf niet. Een voorbeeld-tekst voor een dergelijke plausibiliteitsverklaring is als Bijlage 2 bij dit reglement gevoegd. De controlerend Register-Taxateur is alleen verantwoordelijk voor deze verklaring.

d. Indien sprake is van een externe controlerend Register-Taxateur dient dit met de Opdrachtgever te worden overeengekomen en in de Opdrachtvoorwaarden, mede gelet op het beginsel van vertrouwelijkheid, te worden vastgelegd. De RegisterTaxateur waakt er in dat geval voor dat deze controlerend Register-Taxateur de beschikking zou krijgen over concurrentiegevoelige informatie betreffende de relatie tussen de Register-Taxateur en zijn Opdrachtgever.