Praktijkhandreiking WOZ

Download dit document

Checklist plausibiliteitscontrole

Checklist ten behoeve van de dossiers van de taxateur en de controlerend taxateur

Betreft:

Het taxatierapport d.d. ……………………., [met nummer ………………….*] van het vastgoedobject [, plaatselijk bekend …………………….*] aan de …………………. te {postcode plaats, nummer}, kadastraal bekend {gemeente, sectie, nummer}, getaxeerd door ………………………………… RT, verbonden aan ……………………………………………., gevestigd te ………………………………………………………………………….

De controle is uitgevoerd door ondergetekende:

……………………………………………………………………………………………………………… RT,

verbonden aan …………………………………………………………………………………………,

gevestigd te …………………………………………………………………………………………….,

ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs met het registratienummer RT ……………………………..

Mijn rol als controlerend taxateur is (vooraf) niet* vastgelegd in de opdrachtbevestiging tussen de taxateur en de opdrachtgever

Het object is door mij intern / extern / niet ter plaatse* geïnspecteerd

Uitgevoerde controles:

Opdracht
Heeft de taxateur verklaard of hij/zij eerder betrokken is geweest bij het object of de opdrachtgever op zodanige wijze dat dit aan de objectiviteit en onafhankelijkheid in de weg kan staan? Is een eventuele bedreiging naar het oordeel van de controlerend taxateur in voldoende mate weggenomen? Voldoende Onvoldoende
Zijn de taxatiewerkzaamheden verricht conform de opdrachtvoorwaarden? Voldoende Onvoldoende
Is de opdracht voldoende duidelijk verwoord in het taxatierapport? Voldoende Onvoldoende
Beschikt de taxateur over de voor de taxatieopdracht benodigde professionele kwalificaties? Voldoende Onvoldoende
Indien de taxateur taxeert buiten het toepassingsbereik van de kamer waarin hij is ingeschreven, heeft hij zijn vakbekwaamheid voldoende aannemelijk gemaakt of heeft hij aangegeven ondersteuning van een deskundige te hebben ingeroepen? Voldoende Onvoldoende n.v.t.
Taxatie
Zijn uitgangspunten en eventuele bijzondere uitgangspunten op juiste en transparante wijze omschreven en toegepast? Voldoende Onvoldoende n.v.t.
Is voldoende aannemelijk dat de taxateur zelf een inspectie ter plaatse heeft uitgevoerd? Voldoende Onvoldoende
Is het waardebegrip juist weergegeven en is dit passend bij het doel van de opdracht? Voldoende Onvoldoende
Is het getaxeerde object voldoende duidelijk weergegeven in het taxatierapport (Fysieke eigenschappen; Juridische kenmerken; Milieuaspecten; Planologische situatie; Locatie; Pacht; Huur; Duurzaamheid) Voldoende Onvoldoende
Zijn er voldoende passende referentiegegevens (zowel koop als huur, al naar gelang dit van toepassing is) opgenomen en is er in voldoende mate een verband gelegd tussen de referenties en het getaxeerde object. Voldoende Onvoldoende n.v.t.
Is de berekening/onderbouwing duidelijk en navolgbaar en in lijn met de bevindingen in het taxatierapport Voldoende Onvoldoende
Geeft de SWOT analyse in redelijkheid een goed inzicht in de interne en externe kwaliteiten van het object
(N.B.: de SWOT analyse is niet verplicht bij WOZ taxaties. Bij wonen heet deze ‘Sterke en zwakke punten van de woning’)
Voldoende Onvoldoende n.v.t.
Is er een voldoende duidelijke algemene beschrijving van de relevante markt (voor LAV: gebied-specifiek) opgenomen in het taxatierapport. Voldoende Onvoldoende n.v.t.
Is er op voldoende nauwkeurige wijze inzicht gegeven in de diverse onzekerheden die gepaard gaan met het object c.q. de taxatie Voldoende Onvoldoende n.v.t.


Datum plausibiliteitstoets: ……………………………………………………………………………………………………
Naam controlerend taxateur: ……………………………………………………………………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………………………..


 

Een controlerend taxateur inspecteert het getaxeerde object normaliter niet. Dit wordt medegedeeld onder 5. in de plausibiliteitsverklaring. Wanneer er wel een inspectie door de controlerend taxateur heeft plaatsgevonden, kan de tekst bij 5. dienovereenkomstig worden aangepast.

N.B.: Indien er bij de controle zaken zijn waargenomen die als onvoldoende kwalificeren, dan mag er door de controlerend taxateur - zonder enige aanpassing van het taxatierapport - geen plausibiliteitsverklaring worden verstrekt. Na aanpassing van zaken die als onvoldoende kwalificeren moet de taxateur het aangepaste taxatierapport nogmaals voorleggen aan de (zelfde) controlerend taxateur.

Indien de plausibiliteitsverklaring is verstrekt betekent dit dat de als onvoldoende aangemerkte onderdelen zodanig zijn aangepast dat deze de goedkeuring hebben van de controlerend taxateur. Deze checklist is onlosmakelijk verbonden aan de plausibiliteitsverklaring en wordt door zowel de 1e taxateur als de controlerend taxateur in hun dossier bewaard. De checklist wordt niet bij of in het taxatierapport gevoegd.