Reglement (Permanente) Educatie

Download dit document

1. Inleiding

1.1

Voor de betekenis van de in dit reglement met een hoofdletter aangeduide begrippen wordt verwezen naar het Reglement Definities NRVT.

1.2

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.1 gelden in dit reglement de volgende begrippen:

a. (Permanente) Educatie (‘PE’): de wijze waarop een Register-Taxateur de kennis en vaardigheden die hij voor de uitoefening van het beroep van taxateur nodig heeft kan bijhouden of vergroten en die is onderverdeeld in onderwijs (cursussen en toetsen) en activiteiten;

b. PE-punten: de eenheid aan de hand waarvan de conform dit reglement aan Permanente Educatie toe te kennen waarde wordt uitgedrukt;

c. Vakgebied: deelterrein van de taxatiebranche waarbinnen de Register-Taxateur werkzaam is, overeenkomend met de Kamer waarin hij is ingeschreven.

d. Toets: een onderzoek naar kennis en/of bekwaamheid, zoals (niet limitatief): een test/examen als afronding van een gevolgde opleiding, een (periodieke) test van vakbekwaamheid en/of een assessment waarin bijvoorbeeld (praktijk)vaardigheden worden beoordeeld.