Reglement (Permanente) Educatie

Download dit document

3. Erkennen van onderwijs en opleidingsinstituten

3.1

Het bestuur erkent een opleidingsinstituut als aanbieder van onderwijs. Dit opleidingsinstituut dient door een door NRVT erkende certificerende instelling beoordeeld en goedgekeurd te zijn.

3.2

Het bestuur erkent een door een opleidingsinstituut aangeboden cursus of toets indien en voor zover deze aansluit op het opleidingsprofiel zoals vastgesteld door NRVT De opleiding dient minimaal het daarin beschreven basisniveau te borgen maar zorgt bij voorkeur voor verbreding dan wel verdieping van de competenties van de Register-Taxateur. Bij een verzoek tot goedkeuring van een opleidingsprogramma dient het erkende opleidingsinstituut de relatie tussen het programma en het profiel aan te tonen.

3.3

De erkenning kan worden geweigerd, indien niet voldaan wordt aan de door het bestuur gestelde voorwaarden en criteria ten aanzien van het opleidingsinstituut zelf, het cursusmateriaal of de vereiste bijwoningen.

3.4

Een erkende opleider dient periodiek NRVT te informeren over de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek dat de opleider doorlopend moet uitvoeren op zijn opleidingen. NRVT kan op dit punt nadere aanwijzingen geven.

3.5

Opleidingen kunnen door NRVT worden onderworpen aan doorlopend toezicht dan wel een eigen kwaliteitscontrole. Een erkende opleider is gehouden zijn medewerking hieraan te verlenen.

3.6

Een erkenning kan worden gewijzigd of ingetrokken, indien in strijd met een of meer van de in artikel 3.3 genoemde voorwaarden en criteria wordt gehandeld.

3.7

De erkenning kan voor bepaalde tijd worden verleend.