Reglement (Permanente) Educatie

Download dit document

6. Uitstel of vrijstelling

6.1

Indien de Register-Taxateur als gevolg van bijzondere persoonlijke omstandigheden niet in staat is het op grond van dit reglement vereiste aantal PE-punten te behalen, kan het bestuur aan de Register-Taxateur uitstel of vrijstelling van de verplichting verlenen voor de duur van maximaal een kalenderjaar. Het bestuur kan aan een verleend uitstel of vrijstelling voorwaarden verbinden.

6.2

Een Register-Taxateur legt een gemotiveerd verzoek tot uitstel of vrijstelling per brief en/of e-mail voor aan het bestuur. Het bestuur kan verlangen dat de Register-Taxateur de door hem aangevoerde bijzondere omstandigheden met (schriftelijk) bewijs aantoont.