Reglement (Permanente) Educatie

Download dit document

5. Verplichting tot (permanente) educatie

5.1

De Register-Taxateur is vakbekwaam en houdt zijn vakbekwaamheid op het niveau dat is vereist om de Professionele Taxatiedienst op een adequate wijze te kunnen verlenen.

5.2

Om zijn vakbekwaamheid bij te houden of te vergroten dient de Register-Taxateur ten minste per Kamer waarin hij staat ingeschreven en per kalenderjaar 20 PE-punten voor onderwijs en activiteiten te behalen. Voor de Register-Taxateur die in meer dan één Kamer is ingeschreven geldt in afwijking van deze bepaling het bepaalde in artikel 5.7 van dit reglement.

5.3

Van de 20 PE-punten die de Register-Taxateur jaarlijks dient te behalen mogen 5 PE punten uit activiteiten bestaan. De overige 15 PE-punten dienen middels vakinhoudelijke cursussen/toetsen behaald te worden.

5.4

Het Bestuur kan op enig moment bepalen dat een Register -Taxateur bepaalde leerdoelen en/of Toets(en) binnen een gestelde termijn dient te behalen. Het bestuur stelt deze verplichte leerdoelen en/of Toets(en) vast na advies van de expertcommissie.  Indien een Register-Taxateur al aan zijn verplichtingen heeft voldaan qua het benodigde aantal studiepunten ontslaat dit hem niet aan de verplichting door het bestuur vastgesteld.

5.5

Indien het bestuur op grond van artikel 5.4 een verplicht leerdoel en/of een verplichte toets heeft vastgesteld, kan zij consequenties verbinden aan het niet behalen van dit leerdoel en/of deze Toets.

5.6

Categorie Omschrijving
I. Verplicht

Cursussen/toetsen die als verplicht zijn aangemerkt. Deze cursussen/toetsen zijn opgenomen in het cursusoverzicht dat is gepubliceerd op de website van NRVT.

Verplichte onderwerpen voor cursussen/toetsen worden onder meer aangedragen door de Expertcommissies en bekrachtigd door het Bestuur.

II. Facultatief Cursussen/toetsen die door het Bestuur zijn erkend of cursussen/toetsen die worden gegeven door een door het Bestuur erkend opleidingsinstituut, mits die relevant zijn voor het Vakgebied waarbinnen de Register-Taxateur werkzaam is of voor de goede beroepsuitoefening in het algemeen. De namen van deze cursussen/toetsen en opleidingsinstituten zijn opgenomen in het cursusoverzicht dat is gepubliceerd op de website van NRVT.
III. Vrij

Alle activiteiten die naar de professionele mening van de Register-Taxateur bijdragen aan het in stand houden en/of vergroten van zijn kennis en kunde en relevant zijn bij de goede beroepsuitoefening in het algemeen.

Als een Register-Taxateur van mening is dat een activiteit zijn vakbekwaamheid ten goede komt kent hij aan de betreffende activiteit, conform artikel 4.3, een aantal punten toe. De Register-Taxateur heeft geen toestemming nodig en het Bestuur zal voorafgaand aan het registreren van de activiteit geen uitspraak doen over de geschiktheid van die activiteit.

Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld (niet-limitatief): docentschap, het schrijven en publiceren van artikelen in vaktijdschriften en het bijwonen van congressen en relevante (vakinhoudelijke)bijeenkomsten.

5.7

Als een Register-Taxateur in meer dan één Kamer staat ingeschreven geldt derhalve het volgende:

Register-Taxateur is ingeschreven in: I. verplicht en II facultatief III. vrij totaal
1 Kamer 15 5 20
2 Kamers 21 5 26
3 Kamers 27 5 32
4 Kamers 33 5 38

5.8

a. Een Taxateur die, na het afronden van het meester-gezeltraject, gedurende het kalenderjaar in het register wordt ingeschreven, dient te voldoen aan de in dit Reglement beschreven verplichting tot permanente educatie voor de kamer(s) waarin hij wordt geregistreerd, met ingang van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin hij wordt ingeschreven.

b. Een Register-Taxateur die opnieuw wordt ingeschreven in het register conform het bepaalde in hoofdstuk 6 van het Reglement Kamers, dient met ingang van het jaar van herinschrijving te voldoen aan de in dit Reglement beschreven verplichting tot permanente educatie die geldt voor de kamer(s) waarin hij opnieuw wordt geregistreerd.

5.9

Een Register-Taxateur kan jaarlijks maximaal 6 PE-punten behaald in de categorie II, meenemen naar het volgende jaar.