Praktijkhandreiking Wonen

Download dit document

13. Plausibiliteitstoets6

a. Bij de Professionele Taxatiedienst ten aanzien van Wonen, waarbij het Taxatierapport niet ter validatie wordt aangeboden, zorgt de Register-Taxateur ervoor dat zijn taxatiewerkzaamheden, alvorens het Taxatierapport wordt uitgebracht, wordt onderworpen aan een plausibiliteitstoets door een controlerend Register-Taxateur, tenzij de taxatie is verricht door twee Register-Taxateurs en beide Register-Taxateurs het Taxatierapport ondertekenen.

b. De onder a. genoemde plausibiliteitstoets betreft een toets op aannemelijkheid en geloofwaardigheid van de Professionele Taxatiedienst, alsmede een toets of de gehanteerde taxatiemethodiek in overeenstemming met de daaraan gestelde eisen (de toepasselijke reglementen van NRVT en EVS) is uitgevoerd.

c. De controlerend Register-Taxateur legt een verklaring af dat hij de plausibiliteitstoets heeft uitgevoerd, welke verklaring bij of in het Taxatierapport wordt gevoegd. Hij ondertekent het Taxatierapport zelf niet. Een voorbeeld-tekst voor een dergelijke plausibiliteitsverklaring is als bijlage bij dit reglement gevoegd. De controlerend Register-Taxateur is alleen verantwoordelijk voor de plausibiliteitstoets.

d. Indien sprake is van een externe controlerend Register-Taxateur dient dit met de Opdrachtgever te worden overeengekomen en in de Opdrachtvoorwaarden, mede gelet op het beginsel van vertrouwelijkheid, te worden vastgelegd.

e. Bij een Bureauwaardering is geen plausibiliteitstoets vereist7.

6 Deze regel is toegevoegd m.i.v. 1 januari 2020, ter bevordering van het 4-ogen principe. Wanneer dit niet gewaarborgd is door validatie van het taxatierapport, kan een plausibiliteitsverklaring daar ook in voorzien. Deze regeling stemt zoveel mogelijk overeen met die voor bedrijfsmatig – en landelijk en agrarisch Vastgoed.