Praktijkhandreiking Wonen

Download dit document

Bijlage: Rapportagevereisten (niet gevalideerde rapporten)

OPDRACHT                   
Benoeming van de identiteit van de opdrachtgever(s) X
Benoeming taxatiebedrijf en taxateur X
   Inschrijfnummer NRVT met vermelding kamer X
   Lidmaatschap brancheorganisatie(s)
Bevestiging dat de taxateur beschikt over de voor de taxatie van het object benodigde vakbekwaamheid en kennis van de lokale markt X
Verklaring onafhankelijkheid / eerdere betrokkenheid bij het object, objectiviteit ten opzichte van de taxatie-opdracht X
Opdrachtvoorwaarden X
Benoeming van partijen waarvan overeengekomen is dat zij specifiek op het rapport moeten kunnen vertrouwen
Gebruikte standaarden en regels (EVS/NRVT) X
GEGEVENS GETAXEERDE WONING
Adresgegevens X
Foto’s van de woning X
Omschrijving van het getaxeerde object X
   Fundering X
   Energielabel
   Staat van onderhoud X
   Kosten van herstel
Omschrijving van de locatie X
Bron van meetgegevens en gebruikte meetstandaarden X
Gebruik van de woning X
Afstand tussen vestigingsadres taxateur en getaxeerde object X
MILIEUASPECTEN
Bodemverontreiniging
Asbest
WAARDERING
Doel van de taxatie X
Waardepeildatum X
Datum inspectie X
Mate van inspectie en door wie X
Verklaring dat de ondertekenende taxateur verantwoordelijk is voor de inspectie X
Waardebegrip X
Uitgangspunten
Bijzondere uitgangspunten
Gehanteerde waarderingsmethodiek X
Getaxeerde waarde in cijfers en woorden X
Verklaring dat transactiekosten geen deel uitmaken van de getaxeerde waarde X
Berekening ter ondersteuning van de marktwaarde bij woningen niet voor eigen gebruik of bij gemengd gebruik X
Gebruikte valuta (Euro) X
ONDERBOUWING VAN DE WAARDE
Referenties koop X
Referenties huur
Verhouding van de referenties tot de getaxeerde waarde X
Courantheid X
Marktomstandigheden X
SWOT-analyse X
JURIDISCHE KENMERKEN
Geraadpleegde bronnen/documenten X
Kadastrale kenmerken X
Kaart van het kadaster X
Eigendomssituatie X
Erfdienstbaarheden
Kwalitatieve verplichtingen
Gebruiksrechten / huurovereenkomsten
Aanbiedingsplicht bij verkoop
VvE informatie
PUBLIEKRECHTELIJKE ASPECTEN
Geraadpleegde bronnen/documenten X
Bestemmingsplaninformatie X
Gebruiksmogelijkheden X
Publiekrechtelijke beperkingen
Verkoopbelemmerende bepalingen
Monumentale status
OVERIG
Leerling taxateur (gezel)
Beperkingen ten aanzien van gebruik en verspreiding
Benoeming van door de taxateur ingeschakelde specialisten en adviseurs en blijk van toestemming hiervoor van de opdrachtgever
Ondertekening en datering door de taxateur X
CONTROLEREND TAXATEUR
Plausibiliteitsverklaring X


X = verplicht
☐ = verplicht indien van toepassing